INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ANKSİYETE İLE ŞİDDET EĞİLİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Organizmanın herhangi bir engelle karşılaşması durumunda ortaya çıkabilen sorunlardan biri de şiddettir. Şiddetin ortaya çıkmasında birçok faktör vardır. Bu faktörlerden biri de bireylerin sahip oldukları anksiyete durumlarıdır. Bu çalışmanın amacı önlisans öğrencilerinin sahip olduğu anksiyete durumları ile şiddet eğilimleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışma ilişkisel tarama modelinde bir çalışmadır. Veriler önlisans eğitimi alan 404 öğrenciye uygulanan Şiddet Eğilim Ölçeği ve Beck Anksiyete Envanteri ile toplanmıştır. Verilerin analizinde pearson korelasyon analizi ve regresyon analizi yöntemleri kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre öğrencilerin anksiyete durumları ile şiddet eğilimleri arasında 0,01 düzeyinde bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca ayarlanmış R2 değerinin 0, 150 olması, öğrencilerin şiddet eğilimlerinin % 15,0 ı’nın sahip oldukları anksiyete durumlarından kaynaklandığını göstermektedir.Keywords
Şiddet, Şiddet Eğilimi, Anksiyete, Önlisans

References