INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


İÇERİK ANALİZİ İLE 2001-2017 DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ TEZLERİNDE İÇ GİRİŞİMCİLİĞİN İNCELENMESİ

İşletmelerin rakiplerinin sayısındaki hızlı artış, rekabet, teknolojinin değişmesi ve gelişmesi, piyasalardaki değişim, yenilik ve iyileştirme ihtiyaçları gibi nedenler iç girişimciliğin önemini her geçen gün arttırmaktadır. Mevcut çalışmanın amacı, iç girişimcilik konusunda 2001 ve 2017 yılları arasında yapılmış 27 lisansüstü tezinin (yüksek lisans ve doktora) incelenerek analiz edilmesi, özetlenmesi ve elde edilen bulgular yönüyle konuya dikkat çekilmesidir. Çalışma kapsamında iç girişimcilik konusu kavramsal açıdan irdelenerek niteliksel araştırma yöntemi olan içerik analizi ile analiz edilmiştir. Böylece incelenmeye başladığı ilk yıldan günümüze kadar (son on yedi yılda) gerçekleştirilen tez çalışmalarının ortak noktaları belirlenmiştir. Veriler tez çalışmalarının yapıldığı yıllar, ana bilim dalları, enstitü ve danışmanlar, araştırmanın yapıldığı bölgeler ve üniversiteler, tez türü, tezin dili şeklindeki bilgiler MS. Excel programı kullanılarak tablolar halinde sunulmaktadır Konu üzerine oldukça az sayıda tez çalışmasının yapılmış olduğu tespit edilerek incelenen çalışmaların tamamının neredeyse işletme bölümünde gerçekleştiği ve diğer alanlarda sınırlı sayıda kaldığı; çoğunlukla yüksek lisans düzeyinde yapıldığı sonucuna ulaşılmıştır. İç girişimcilik konusunun daha iyi anlaşılabilmesi için gereken araştırmaların arttırılması, farklı konular ile ilişkilendirilmesi gerekmektedir.Keywords
iç girişimcilik, içerik analizi.

References