INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


ÖN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN FoMO DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ ve BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Araştırmamızın amacı, ön lisans öğrencilerinin FoMO düzeylerini belirlemek ve bazı değişkenler açısından incelemektir. Bu amaç doğrultusunda 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Hatay ili Mustafa Kemal Üniversitesi bünyesindeki Antakya Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören 287 ön lisans öğrencisine FoMO ölçeği uygulanmıştır. Veriler Przybylski vd. (2013) tarafından geliştirilen, Gökler vd. (2016) tarafından Türkçe’ye uyarlaması yapılan FoMO (Sosyam Medyadaki Gelişmeleri Kaçırma Korkusu) ölçeği kullanılarak elde edilmiştir. Araştırma modeli olarak betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Verilerin analizinde frekans, yüzde, ortalama, bağımsız gruplar t-testi ve Anova testi kullanılmıştır. Verilerin analizi sonucunda elde edilen bulgulara göre; ön lisans öğrencilerinin FoMO düzeylerinin orta düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca cinsiyet, sınıf, öğrenim türü, akademik ortalama ve bölüm değişkenleri açısından FoMO düzeyleri açısından öğrenciler arasında anlamlı farklılığın olmadığı tespit edilmiştir.Keywords
FoMO, Sosyal Medya, Öğrenci, Ön Lisans

References