INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN FİNANSAL OKURYAZARLIK DÜZEYLERİ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: BEYŞEHİR AA İŞLETME FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ

ÖZ Son günlerde finansal araç çeşitliliğinin artması ve finansal derinleşmeyle birlikte finansal faktörlerin ekonomik büyüme ve kalkınma üzerindeki etkisi daha önemsenir hale gelmiştir. Finansal piyasalarda başarılı olabilmek ve kaynakları etkin kullanabilmek için hane halkına kadar öğrenilmiş bir finansal okuryazarlığa ihtiyaç bulunmaktadır. Bu anlamda finansal okuryazarlık kavramı araştırmacılar tarafından önem kazanan bir konu haline gelmeye başlamıştır. Bireylerin gelir ve gider dengelerini sağlama, tasarruf yapabilme, yani parayı yönetebilme yeterliliği olarak da ifade edilen finansal okuryazarlık; finansal yönetim hakkında yeterli bilgiye sahip olmayı gerekli kılmaktadır. Finansal okuryazarlık sayesinde bireyler, hem finansal araçlar hakkında doğru bilgiye sahip olmakta hem de tasarrufun sağladığı kazanımlarla birlikte daha sağlıklı finansal kararlar verebilmektedirler. Finansal okuryazar bir birey, gelir- gider dengesini sağlayabilen, bütçe hazırlayabilen, geleceğe yönelik tasarruf yapabilen ve borcu yönetebilen bir kişidir. Finansal okuryazarlık bireysel finansmanda olumlu etkiler yarattığı için toplumsal finansmanın dengesinin sağlanmasında da olumlu katkılar sağlamaktadır. Bu çalışma, işletme lisans eğitimi alan öğrencilerin finansal okuryazarlık seviyesi saptanması ve sosyo-demografik değişkenlerin finansal okuryazarlık üzerindeki etkisinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu kapsamda Konya ili Beyşehir ilçesinde işletme eğitimi gören 150 öğrenciye 10’u kişisel bilgi formu, 66’sı finansal okuryazarlığa ait olmak üzere toplam 76 soruluk bir anket yöneltilmiştir. Verilen cevaplar SPSS paket programında analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların %62,7’si para harcama yöntemini ailelerinden öğrendikleri, %16’sı okuldan öğrendikleri; %70,7’sinin kredi kartı kullanıma dair sözleşmeyi okuduğu, %49,3’ünün aylık harcama bütçesi yapmadığı; %54’ünün finansal olarak hiç profesyonel yardım almadığı saptanmıştır. Öğrencilerin verdikleri cevaplar doğrultusunda en fazla (%70-%75) amortisman, avans, dekont, EFT, havale ve gelir vergisi kavramlarını; en az (%30-%35) DASK, değişken fon, gayrimenkul sertifikası, hesap bildirim cetveli, rasyo, şerefiye ve temerrüt faizi kavramları hakkında daha iyi bilgiye sahip oldukları saptanmıştır.Keywords
finansal okuryazarlık, öğrenci

References