INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


DOĞU VE BATI EDEBİYATINDA AŞK VE KADIN

Bu makalede doğu edebiyatını temsilen Genceli Nizami’nin “Leyla ile Mecnun” adlı romanıyla batı edebiyatını temsilen Johann Wolfgang von Goethe’nin “Genç Werther’in Acıları” (Die Leiden des jungen Werthers) adlı romanı mutsuz sonla biten aşk izleği açısından karşılaştırılmıştır. Acı, özlem, çile gibi duyguların yoğun olarak yaşandığı, farklı yüzyıllarda, kültürlerde ve coğrafyalarda kaleme alınmış bu eserlerde aşk ve kadın imgesi metne dayalı bir yöntemle incelenmiş, yapılan tarihsel, kültürel, sosyal ve toplumsal araştırmalar neticesinde iki eser arasındaki benzerliklerin ve farklılıkların ortaya konulması amaçlanmıştır. Metin odaklı ve karşılaştırmalı bir yöntemin kullanıldığı bu çalışmada doğu ve batı kültüründe aşka ve kadına bakış açısı, toplumsal değerler belirlenmeye çalışılmıştır. Doğu ve batı kültürünü temsil eden iki eserin incelenmesi farklı kültürleri yakından tanıma, kadın ve aşk imgelerini ortaya çıkarma, tarih boyunca zulümlere maruz kalmış, varoluş mücadelesi vermiş, dağdağalı kadın coğrafyasının izlerini sürme imkânı vermiştir. Elde edilen bulgulardan aşkı konu alan, farklı dönemlere ve kültürlere ait iki eserin çok fazla benzer özellikler taşıdığı tespit edilmiştir.Keywords
Doğu ve Batı Medeniyetleri, Aşk ve Kadın, Leyla ile Mecnun, Toplumsal Değerler, Sadakat

References