INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SÜRECİNİN LİSANSÜSTÜ TEZLERDEKİ GÖRÜNÜMÜ

Bu çalışmanın amacı, müzik öğretmenliği eğitimi sürecinin lisansüstü tezlerde nasıl bir dağılım gösterdiğini ifade etmektir. Çalışmanın, müzik öğretmenliği programı lisans süreciyle ilgili olarak hazırlanmış olan lisansüstü tez çalışmalarının incelenerek bu alanda yapılan araştırmaların genel çerçevesini ortaya koymak bakımından yararlı olacağı düşünülmektedir. Bu çalışmalardan çıkan sonuçların ne yönde olduğu sorusundan yola çıkılmıştır. Araştırmada, müzik öğretmenliği lisans programı üzerine yapılan lisansüstü tezlerden elde edilen sonuçların bu alanda araştırma yapmak isteyen araştırmacılara literatür oluşturmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu amaçla müzik öğretmenliği eğitimi sürecinin üzerine 2010-2017 yılları arasında yapılmış lisansüstü tezler üzerinde literatür araştırması yapılarak elde edilen verilerin kategorisel analizi yapılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde doküman incelemesi yapılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde doküman incelemesi yapılmıştır. Müzik öğretmenliği eğitimi süreci üzerine yapılan lisansüstü çalışmalar; (1) araştırmacının cinsiyetine göre, (2) yıllarına göre, (3) tez türüne göre, (4) tezin yapıldığı bölge, il, üniversite ve enstitüye göre, (5) çalışılan konu ve alt konu alanlarına göre, (6) yöntemine göre, (7) veri toplama araçlarına göre, (8) örneklem grubu ve örneklem büyüklüğüne göre ve (9) veri analiz yöntemlerine göre dağılımı olmak üzere dokuz ana başlık üzerinde toplanmıştır. Yüksek lisans ve doktora olmak üzere toplam 142 teze ulaşılmıştır. Araştırma betimsel bir araştırma olup doküman incelemesi ile ele alınan bulguların sonuçlarına ulaşılmış ve yorumlanmıştır. Araştırmanın sonucunda söz konusu lisansüstü tezlerin %45’inin 2010 ve 2014 yıllarında yapılmış olduğu, %54’ünün yüksek lisans çalışması olduğu, %49’unun çalgı eğitimi konusu üzerinde çalışıldığı, %83’ünün nicel çalışma olduğu, %73’ünde lisans 4. Sınıf öğrencilerinin örneklem grubu olarak seçildiği saptanmıştır.Keywords
Müzik öğretmenliği eğitimi, lisans öğrencisi, lisansüstü tezler

References