INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


SPOR BİLİMLERİ ALANINDA OKUYAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AHLAKİ GELİŞİM DÜZEYLERİYLE SPOR TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Araştırmanın amacı, spor bilimleri alanında okuyan üniversite öğrencilerinin ahlaki gelişim düzeyleri ile spor tutumları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmanın evrenini Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri oluştururken, örneklemini ise araştırmaya gönüllü olarak katılmış 301 spor bilimleri fakültesi öğrencisi oluşturmuştur. Katılımcıların bazı demografik özelliklerini belirlemek için araştırmacılar tarafından uzman görüşü alınarak geliştirilen ve 5 sorudan oluşan kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Spora yönelik tutumlarını belirlemek için güvenirlik ve geçerlik çalışmaları Şentürk (2015) tarafından yapılmış, 25 sorudan oluşan “Spora Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Katılımcıların ahlâki olgunluk düzeylerini belirlemek için ise Şengün (2008) tarafından geliştirilen ve 66 sorudan oluşan “Ahlaki Olgunluk Ölçeği” kullanılmıştır. Kullanılan bu ölçeklerden elde edilen veriler SPSS 17 paket programından faydalanılarak analiz edilmiştir. Verilerin analizinde ise frekans ve yüzde değerleri kullanılmıştır. Veri dağılımları Kolmogorov-Smirnova normallik testi ile incelenmiş ve verilerin normal dağılım göstermediği görülmüştür. Bu sebeple araştırma verilerinin analizinde Mann-Whitney U Testi ve Kruskal-Wallis testleri kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi 0,05 olarak belirlenmiştir. Katılımcıların ahlaki olgunluk düzeyleri ve spor tutumları, cinsiyet, bölüm ve branş değişkenlerine göre farklılaşmamakta; sınıf değişkenine göre ise anlamlı bir farklılık göstermektedir. Sonuç olarak, ahlaki olgunluk düzeyi arttıkça spor tutumunun da arttığı, yani pozitif yönlü bir etkinin olduğu söylenebilir.Keywords
Ahlak, spor, tutum, üniversite

References