INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL DESTEK VE STRES ALGILAMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Çalışanlar normal hayatlarında olduğu gibi iş hayatlarında da pek çok sıkıntı ile karşılaşmaktadırlar. Yaşadıkları bu sıkıntılar karşısında verimleri ve moralleri düşmektedir. Bu sıkıntıların yaşandığı süreçte işletmenin çalışanların yanında olması beklenir. Örgütsel destek örgüt çalışanlarının kendilerini güvende hissetmeleri ve her zaman arkalarında örgütün var olduğunu bilmeleridir. Bu çalışmanın amacı öğretmenlerin örgütsel stres ve örgütsel destek algılamaları arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Çalışma ampirik bir araştırma niteliğindedir. Araştırmanın örneklemini Konya’nın Beyşehir ilçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okulların ilkokul, ortaokul ve lise öğretmen, müdür yardımcısı ve müdürleri oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında geçerli 300 anket analiz için değerlendirmeye alınmıştır. Örneklemede %95 güven düzeyi ve %5 güven aralığı hedeflenmiştir. Araştırmanın analizinde SPSS23 programından faydalanılmıştır. Bu çalışma sonucunda elde edilecek bulguların alandaki eksikliğin giderilmesine katkı sağlaması, yazına ve pratik uygulamaya yönelik yararlı bilgiler sunması amaçlanmaktadır.Keywords
Örgütsel Destek, Stres, Yönetim

References