INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


İŞ-AİLE VE AİLE-İŞ ÇATIŞMASI DÜZEYLERİ İLE GENEL İŞ-AİLE ÇATIŞMA DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ: MUTFAK ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Mutfak çalışanlarının iş-aile ve aile-iş çatışma düzeyleri ile genel iş-aile çatışma düzeyleri arasındaki ilişkilerin belirlenmesi amaçlanan bu çalışmada, anket tekniği kullanılarak mutfak çalışanları üzerinde bir araştırma yapılmıştır. Elde edilen veriler, 21.0 SPSS istatistik paket programı ve LISREL 8.80 istatistiksel yazılımı ile güvenilirlik analizi, aritmetik ortalama, korelasyon analizi, regresyon analizi, faktör analizi ve doğrulayıcı faktör analizi yöntemleri kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırma sonucuna göre; mutfak çalışanlarının iş-aile çatışma düzeylerinin, aile-iş çatışma düzeylerinin ve genel iş-aile çatışma düzeylerinin orta seviyenin altında olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca genel iş-aile çatışma düzeyini etkileyen değişkenin iş-aile çatışma boyutu olduğu belirlenmiştir. Mutfak çalışanlarının iş-aile çatışması ve aile-iş çatışması ile genel iş-aile çatışma arasında pozitif yönlü güçlü bir ilişki tespit edilmiştir.Keywords
İş-Aile Çatışma Düzeyi, Aile-İş Çatışma Düzeyi, Turizm, Otel.

References