INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


ÇAVUNDUR TERMAL KONAKLAMA TESİSLERİNDE ALGILANAN HİZMET KALİTESİ, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE DAVRANIŞSAL NİYETLER

Bu araştırmanın amacı, ziyaretçilerin Çankırı Çavundur termal konaklama tesislerinde algıladıkları hizmet kalitesi, termal konaklama tesislerine yönelik davranışsal niyetleri ile termal konaklama tesislerine yönelik genel memnuniyet düzeylerini belirlemek ve bu değişkenler arasındaki ilişkiyi tespit etmektir. Araştırmada 272 ziyaretçiye anket uygulanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen veriler SPSS 16 istatistik paket programı ile araştırmanın amacına uygun istatistiki teknikler kullanılarak değerlendirilmiştir. Ziyaretçilerin genel memnuniyet durumları ile algılanan hizmet kalitesi ve davranışsal niyetleri arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ziyaretçilerin davranışsal niyetleri ile algılanan hizmet kalitesi arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur.Keywords
Çavundur, Hizmet kalitesi, Memnuniyet, Davranışsal niyet

References