INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


HÜZÜN TURİZMİNDE (DARK TOURISM) MABETLEŞME SÜRECİ İLE MEKÂNSAL BELLEĞİN İLİŞKİLENDİRİLMESİ

Bu çalışma, kültür turizminin bir alt kavramı olan hüzün turizmini konu almaktadır. Geçmişte yaşanmış kahramanlıkları, geleceğe taşımada bir misyon sahibi olan hüzün turizminin geliştirilmesi, bu tarihi değerlerin görsel bellek sayesinde gelecek kuşaklara aktarılması açısından oldukça önemlidir. Mevcut potansiyelin uluslararası kültür arenasında tanınırlığını artırmak için mekânların korunması, düzenlenmesi ve yenilenmesine vurgu yapılan bu çalışmada, betimsel tarama yöntemi kullanılmış olup, veriler doküman inceleme tekniğiyle toplanmıştır. MacCannell (1976)’in “mabetleşme süreci” içerisindeki beş aşaması (adlandırma, sınırlama ve yükseltme, anıtlaştırma, mekanik çoğaltma ve sosyal çoğaltma) mekânsal bellek ile ilişkilendirilerek, hüzün turizmi açısından en çok bilinen ve ziyaret edilen Gelibolu Tarihi Milli Parkı üzerinde irdelenmiştir. Buradan elde edilen bulgular ışığında, yeni oluşturulacak şehitlik, Anıtpark ve milli park alanlarında kültürel ve mimari öğelerin, yaşayan müzelerin ön plana çıkarılması ve görsel bellekte kodlanmasının, sürdürülebilirlikleri açısından önemli olacağı sonucuna varılmıştır.Keywords
Hüzün turizmi, mabetleşme süreci, mekânsal bellek, Gelibolu Tarihi Milli Parkı

References