INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


TÜRKİYE’DE YURT İÇİ ÜRETİCİ VE TÜKETİCİ FİYATLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: 2006-2018

Günümüzde en önemli makroekonomik değişkenlerden birisi enflasyondur. Bu nedenle çalışmanın amacı Türkiye’de üretici ve tüketici fiyat endeksleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Bu doğrultuda 2006:1-2018-11 dönemi aylık tüketici fiyat endeksi ve üretici fiyat endeksi verileri kullanılarak Eviews 10 paket programı yoluyla Toda-Yamamoto nedensellik analizi uygulanmıştır. Analiz sonuçlarına göre üretici fiyatlarından tüketici fiyatlarına doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Bu durum üretim maliyetlerindeki bir artışın zamanla tüketici fiyatlarına da yansıyacağını, maliyet itişli bir enflasyonun oluşacağını düşünen arz yönlü yaklaşımı desteklemektedir. Bu nedenle politika yapıcıların üretici enflasyonunda oluşacak fiyat artışlarını baskılayıcı önlemler almaları gerekmektedir. Elde edilen sonuç literatürdeki yaygın görüşe uygundurKeywords
Yİ-ÜFE, TÜFE, Toda-Yamamoto

References