INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE KLİNİK DANIŞMANLIK MODELİ UYGULAMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bu çalışma, pedagojik formasyon eğitimi sertifika programı uygulama öğretmeni ve uygulama öğrencilerin Öğretmenlik Uygulaması dersi çerçevesinde uygulanan Klinik Danışmanlık Modeline ilişkin görüşlerini belirlemeyi amaçlayan nitel bir araştırmadır. Araştırmanın çalışma grubunu ölçüt örnekleme yöntemiyle belirlenen 10 uygulama öğretmeni ve 10 uygulama öğrenci adayı oluşturmaktadır. Çalışma grubu ölçütü olarak 2017-2018 öğretim yılı bahar döneminde Rize ilinde Öğretmenlik Uygulaması dersine katılan ve pedagojik formasyon eğitim sürecine dahil olan bireyler belirlenmiştir. Araştırmanın verileri açık uçlu sorulardan oluşan, yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde nitel araştırma analiz tekniklerinden içerik analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın bulguları klinik danışmanlık modelinde yer alan ön görüşme, gözlem ve veri toplama, veri analizi, son görüşme, yansıtma, sorunlar ve çözüm önerileri temalarında ele alınmıştır. Araştırma sonuçlarına göre uygulama öğretmenleri ve uygulama öğrencileri ön görüşme aşamasında sorun yaşamaktadır. Uygulama öğretmenleri, kendilerinin diğer aşamaları yerine getirdiklerini düşünmektedir. Bazı uygulama öğrencileri ise veri analizi ve yansıtma aşamalarının verimli geçmediği, eylem planlarının yapılmadığı görüşündedirler.Keywords
Öğretmen Eğitimi, Klinik Danışmanlık Modeli, Öğretmenlik Uygulaması Dersi

References