INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ORGAN BAĞIŞI HAKKINDAKİ GÖRÜŞ VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ

Bu çalışma sağlık hizmetleri meslek yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerinin organ nakli konusundaki görüş ve davranışlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma örneklemini Dicle Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri MYO’nda öğrenim gören 250 öğrenci oluşturmuştur. Veriler 25 soruluk anket formu ile Mart-Mayıs 2017 tarihleri arasında birebir görüşme yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın etik kurul onayı Dicle Üniversitesi Hastaneleri’nden alınmıştır. Veriler SPSS 20,0 paket programı ile yüzdelik ve Ki-kare analizleri kullanılarak değerlendirilmiştir. Katılımcı öğrencilerin %47,6’sı 20 yaş altındaydı ve %70’ini kadınlar oluşturuyordu. Organ bağışı hakkında %80’i bilgi sahibiydi ancak %61,2’si gerekli şartları bilmiyordu. Öğrencilerin %97,2’si bağışın gerekliliğine inanıyordu ancak konu hakkındaki bilgilendirmeleri %87,2’si yetersiz buluyordu. Organ bağışı hakkında en fazla bilgi almak istedikleri kaynak (%96,8) doktor olmakla birlikte, bilgilendirmeyi en fazla okuldan (%47,2) almışlardı. Katılımcıların %96,8’si organ bağışında bulunmamıştı ve %79,2’si bağışta öldükten sonra bulunmak istediklerini bildirdi. Sonuç olarak öğrencilerin büyük bir bölümü organ bağışı hakkında bilgi sahibiydi ve organ bağışına sıcak bakıyordu. Bu sonuçlar, organ bağışının artacağını gösterirken, geleceğin sağlık personelinin toplumu bilinçlendirmede etkin rol oynayacağına dair olumlu bilgi vermektedir.Keywords
Organ bağışı, Öğrenciler, Yasal Düzey

References

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved