INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


SURİYELİ KADIN SIĞINMACILARIN SOSYAL VE EKONOMİK PROBLEMLERİ: KARAMAN GEÇİCİ EĞİTİM MERKEZİ ÖRNEĞİ

Bu çalışmanın amacı Suriyeli sığınmacıların Türkiye’de karşılaştıkların sosyoekonomik problemlerin nedenlerini ortaya çıkarmak ve sosyokültürel bütünleşmenin gerçekleşmesi için çözüm önerileri ortaya koymaktır. Araştırma Sakarya’da yerel yönetim kuruluşları, STK’lar ve Sakarya Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından desteklenen Karaman Geçici Eğitim Merkezi’nde Türkçe eğitimi alan 5 kadın katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Suriyeli kadınlara Türkiye’de karşılaştıkları sosyal ve ekonomik problemleri 5 farklı boyutta ölçen derinlemesine görüşme formu uygulanmıştır. Derinlemesine görüşme formunun uygulanmasından elde edilen verilerin betimsel analizinden 5 boyutta 15 kod oluşturulmuştur. Araştırma sonucundan Suriyeli sığınmacıların en büyük probleminin Türkçeyi bilmemeleri olduğu sonucu bulunmuştur. Türkçeyi bilmemeleri hayatlarını anlamlandıramamaları, geçimlerini sağlayacak bir işe girememeleri ve ekonomik yoksunluk yaşamalarına neden olmaktadır. Suriye toplumunun erkek egemen kültürel yapısından dolayı kadınların erkeklerin bulunduğu ortamda çalışmasına olumsuz bakılmaktadır. Bu durum kadının özel alandan dışarıya çıkarak, kamusal alanda Türkçeyi öğrenmesine engel olmaktadır. Türkçeyi öğrenememek ise Türk komşularıyla güvene dayalı sosyal iletişim kurmasını engellemektedir. Suriyeli kadınlar Türkçeyi kısıtlı miktarda Türkiye’de okula devam eden çocuklarından öğrenmek zorunda kalmaktadır. Suriyeli sığınmacıların Türk toplumuna kültürel uyumunun sağlanması ve sosyoekonomik problemlerini aşabilmelerine yardım edebilmek için Türkçe dil eğitimi ve meslek edindirme kurslarının yaygınlaştırılması gerekmektedir. Aynı zamanda bu kurslarda kreş ve ulaşım imkânlarının sağlanması Suriyeli kadınların bu kurslara daha çok katılmasını sağlayacaktır. Sığınmacılara yönelik Türkçe dil eğitimi ve meslek edindirme kurslarının yaygınlaştırılması için kamu kuruluşları ve yerel yönetim kuruluşlarına önemli görevler düşmektedir.Keywords
Dil, Güven, Meslek, Sosyoekonomik Problem, Sığınmacı

References