INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ESNAFLARIN SAHİP OLDUĞU İNSANİ DEĞERLER
(HUMAN VALUES THAT ARE POSSESSED BY THE ARTISANS )

Author : Nazike KARAGÖZOĞLU    
Type :
Printing Year : 2017
Number : 11
Page : 649-660
1143    884


Summary

Bir şehrin vitrini aslında o şehrin esnafıdır. Bu nedenle esnafların sahip oldukları insani değerler, şehrin de bir yansımasıdır. Bu araştırmanın amacı, Yozgat esnafının sahip oldukları insani değerleri belirlemektir. Araştırmada esnafların sahip oldukları insani değerler, cinsiyet, yaş, mesleki deneyim, gelir düzeyi, eğitim düzeyi değişkenleri açısından incelenmektedir. Tarama modelinin kullanıldığı bu araştırma betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini Yozgat'ta çalışan 12.000 esnaf oluşturmuştur. Çalışma grubunu Yozgat esnafları arasından yansız olarak belirlenmiş 150 esnaf oluşturmaktadır. Çalışmada, esnafın benimsedikleri temel insani değerlerin belirlenmesinde Schwartz (2006) tarafından geliştirilen Temel İnsani Değerler Ölçeği, değişkenlere ilişkin verilerin toplanmasında ise kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Verilerin analizi için frekans, aritmetik ortalama ve yüzde dağılımı, t-testi, ANOVA teknikleri kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, esnafların “Katılıyorum” düzeyinde insani değerlere sahip oldukları belirlenmiştir. İnsani değerlerin alt boyutları ile ilgili olarak da genel ortalama ile benzer olarak tüm boyutlarda insani değerlerin “Katılıyorum” düzeyinde olduğu görülmüştür. Esnafların sahip olduğu insani değerlerde cinsiyete ve yaşa göre anlamlı fark olduğu, mesleki deneyim, eğitim düzeyi ve gelir düzeyine göre anlamlı bir fark olmadığı belirlenmiştir.Keywords
İnsani Değer, Esnaf, İnsani Değer Ölçeği

Abstract

The showcase of a city is the artisans in it.  The humanitarian values are therefore the reflections of a city. The purpose of this research is to determine the humanitarian values that the artisans in Yozgat have. In this study, the human values of the artisans are analyzed in term of the variables including gender, age, work experience, type of work performed, income level, education level. Using the survey method, this research is a descriptive study. Population of the study composed of 12.000 artisans who working in Yozgat. The study group consists of 150 artisans who have been randomly selected from the artisans in Yozgat. The study uses the Basic Human Values ??Scale developed by Schwarts (2006)in order to determine the basic human values ?adopted by the artisans, and a personal information form to collect data pertaining to the variables. For the analysis of the data, the study uses frequency, means and percentage distribution, t-test and ANOVA techniques. According to the results, it has been determined that the artisans have had the humanitarian values at the “Agree” level. Also it has been understood that related with the sub-dimensions of humanitarian values, at all dimensions, the humanitarian values are at “Agree” level similar to the general average. It has been determined that unlike the experience, education and income levels, there is a meaningful difference at the humanitarian values the artisans have when sexuality and age are considered.Keywords
Human Values, Artisan, Human Values Scale