INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ SİSTEMLERİNİN ÇALIŞANLARIN VERİMLİLİĞİNE ETKİSİ
(THE EFFECT OF HUMAN RESOURCES INFORMATION SYSTEMS ON EFFICIENCY OF EMPLOYEES )

Author : Münevver BAYAR    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 32
Page : 42-52
    


Summary

Bu çalışmanın amacı, insan kaynakları bilgi sistemlerinin çalışanların verimliliğine etkisi konusu ele alınacaktır. İşletmeler mal ve hizmet üreterek maksimum karlılığı hedeflerken tüketicilerin de memnuniyetini dikkate almaktadırlar. Üretimin en önemli faktörlerden birisi insandır. Dolayısıyla işletmelerin çalışanların verimliliğini sağlamadan karlılığı düşünmeleri mümkün olamamaktadır. İnsan kaynakları bilgi sistemlerinin etkin bir şekilde kullanılması hem çalışanların verimliliğini artırabilecek hem de üretilen mal ve hizmetlerin tüketiciler tarafından memnuniyetini sağlayabilecektir. Teknolojinin sağlamış olduğu faydalar yardımıyla çalışanlara ait bilgilerin kaydedilmesi; insan kaynakları yönetiminin bütünlüğünün sağlanması yönünden ele alındığında işlevlerin daha aktif, daha tutarlı ve daha entegre biçimde olmasına katkı sağlamaktadır. İnsan kaynakları enformasyon faaliyetlerinin en önemli konularından biri olan insan kaynakları planlamasına da yer verilen bu çalışmada, örgütsel verimliliği ve performansı yükseltmek adına en önemli unsurlardan biri olan insan kaynakları bilgi sistemlerine ait kavramların açıklanması, insan kaynakları bilgi sisteminin; insan kaynağının planlanması, ücret yönetimi, sürekli eğitim, sağlık ve güvenlik, kariyer planlama gibi insan kaynakları hususlarında ihtiyaç olan bilgilerin yönetilmesini sağlayan bir sistem olduğunun açıklanması, bilgi sistemleri ile teknoloji arasındaki ilişkinin yanında, insan kaynakları bilgi sistemlerinin amacı ve önemi ile insan kaynakları bilgi sistemlerinin örgütsel verimliliğe ve çalışan performansına etkisini incelemeyi hedeflenmiştir.Keywords
İnsan Kaynakları, İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Çalışan Verimliliği

Abstract

The aim of this study is to examine the impact of human resources information systems on employee productivity. Enterprises aim at maximizing profitability by producing goods and services and taking into consideration the satisfaction of consumers. One of the most important factors in production is human. Therefore, it is not possible for enterprises to consider profitability without ensuring the efficiency of employees. The effective use of human resources information systems can both increase the productivity of employees and ensure the satisfaction of the goods and services produced by the consumers. Recording of employee information with the help of the benefits of technology; In terms of ensuring the integrity of human resources management, it contributes to more active, more consistent and more integrated functions. In this study, which is one of the most important subjects of human resources information activities, human resources planning system, which is one of the most important elements to increase organizational efficiency and performance of human resources information systems, explaining the concepts, human resources information system; human resources planning, wage management, continuous education, health and safety, career planning, human resources issues such as a system that provides information to manage the information, as well as the relationship between information systems and technology, human resources information systems with the purpose and importance of human resources information systems The aim of this study is to examine the effect of organizational productivity on employee performance.Keywords
Human Resources, Human Resources Information System, Human Resources Management, Employee Efficiency