INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

FARKLI GELİR DAĞILIMI TÜRLERİ ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE’NİN BÖLÜŞÜM KONUSUNDAKİ MEVCUT DURUM ANALİZİ
(CURRENT SITUATION OF TURKEY ON DISTRIBUTION WITHIN THE FRAMEWORK OF DIFFERENT TYPES OF INCOME DISTRIBUTION )

Author : Özge Arpacıoğlu ÖZDEMİR    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 32
Page : 190-202
    


Summary

Bir ülkede yaşayan bireylerin toplumsal huzur ve barış ortamında hayatlarını sürdürebilmeleri, ekonomik faaliyetler sonucu elde edilen nimetlerin, bireyler arasındaki adil dağılımını gerekli kılmaktadır. Milli gelirin bireyler, bölgeler, sektörler ve kaynaklar arasındaki dağılımında meydana gelen adaletsizlik salt ekonomik sorunların değil ayrıca başka bir takım sosyal sorunların da ortaya çıkmasına neden olarak kalkınma sürecinin önünde önemli bir engel oluşturmaktadır. Çalışmada, gelir ve gelir dağılımı konusu kavramsal açıdan açıklanmış, gelir eşitsizliği kavramı iktisadi ekoller çerçevesinde tarihsel olarak ele alınmıştır. Ayrıca çalışmaya veri olan dönem içerisinde Türkiye’de farklı türleriyle gelir dağılımı eşitsizliğinin boyutları analiz edilmiştir. Çalışma, Türkiye’de son yıllarda gelir eşitsizliği sorunun gelişmiş ülke ekonomilerine göre hala yüksek seviyelerde yaşandığını ve gelir dağılımı adaletinde son yıllarda anlamlı ölçüde bir iyileşme sağlanamadığını göstermektedir.Keywords
Gelir Dağılımı, Gini Katsayısı, Kişisel Gelir Dağılımı

Abstract

The fact that individuals living in a country can survive in the atmosphere of social peace and well-being necessitates the fair distribution of the blessings acquired as a result of economic activities among individuals. The inequality in the distribution of national income between individuals, regions, sectors and resources not only causes economic problems but also other social problems, leading to an important obstacle in the development process. In this study, the concept of income and income distribution is explained in terms of conceptual, and the concept of income inequality is historically discussed within the framework of economic schools. In addition, the dimensions of income distribution inequality in Turkey were analyzed in the period in which data were available. The study shows that the problem of income inequality in recent years in Turkey is still at high levels compared to the developed economies of the country and that there has been no significant improvement in income distribution justice in recent years.Keywords
Income Distribution, Gini Coefficient, Personal Income Distribution