INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

BAĞLANMANIN BENLİK ALGISI, ANKSİYETE VE DEPRESYON İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE CONNECTION AND THEIR RELATIONSHIP WITH ANXIETY AND DEPRESSION )

Author : Haydeh FARAJİ  & Fethiye Zalim BAŞBEKLEYEN  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 32
Page : 112-127
    


Summary

Bu çalışmanın amacı aile ve çocuk arasındaki güvensiz bağlanmanın, ortaokul son sınıf öğrencilerinde benlik algısı, sosyal anksiyete, depresif belirtiler arasında bir ilişki olup olmadığını saptamaya çalışmaktır. Bu araştırmanın örneklemi İstanbul iline bağlı Bakırköy, Beyoğlu, Başakşehir ilçelerindeki 8. Sınıfa giden öğrenci bireylerdir. Araştırmada Kişisel Bilgi Formu, Aile İçi Yakın İlişkilerde Deneyimler Ölçeği, Çocuklar İçin Benlik Algısı Profili, Çocuklar İçin Sosyal Anksiyete Ölçeği, Çocuklar İçin Depresyon Ölçeği kullanılmıştır. Veri toplama ölçekleri ile elde edilen veriler bilgisayar ortamına sayısal ifade olarak girilmiş ve bu veriler sosyal bilimler için istatistik paket programı (spss 18) kullanılarak istatistiksel sonuçlara dönüştürülmüştür. Bağlanma Kaygısı ile Sosyal Anksiyete puanı arasındaki ilişkiyi ölçmek amacıyla spearman korelasyon sonucunda pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. Bağlanma Kaygısı artarken Sosyal Anksiyete artmaktadır. Bağlanma kaygısı ile depresyon değerleri arasındaki ilişkiyi ölçmek amacıyla yapılan spearman korelasyon sonucunda pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. Bağlanma kaygısı artarken depresyon artmaktadır.Bağlanma kaygısı ile benlik algısı alt düzeyleri arasında ilşkiyi ölçmek amacıyla yapılan spearman korelasyon sonucunda zayıf ters orantılı ilişki bulunmuştur.Bağlanma kaygısı artarken eğitsel yeterlilik,sosyal kabul,fiziksel görünüm,davranışsal yönetim azalmaktadır.Keywords
Bağlanma, Benlik Algısı, Kaygı, Sosyal Kaygı, Depresyon

Abstract

The study aims at indicating whether there is a relation between the unsecure attachment between the child and the family and selfness perception, social anxiety, depressive symptoms seen in 8th grade students. The sample of this research is the students who went to the 8th class in Bakırköy, Beyoğlu, Başakşehir districts of İstanbul province.Personal Information Form, Family Related Related Experience Scale, Self-Perception Profile for Children, Social Anxiety Scale for Children, Depression Scale for Children were used in this study. The data obtained with the data collection scales were entered into the computer environment as numerical expressions and this data was converted to statistical results using statistical package program (SPSS 18) for social sciences. It has been found that there is a positive relation in the Spearman Correlation results applied to see whether there is a relationship between attachment anxiety and social anxiety. As the attachment anxiety increases, social anxiety tends to increase in parallel. There has been found a positive relation in Spearman Correlation applied to analyze the relation between attachment anxiety and depression. When attachment anxiety increases, depression tends to be increasing. There has been found slight reverse relation between attachment anxiety and selfness perception by the Spearman Correlation results in order to measure the relation between these aforementioned two. In cases where attachment anxiety tends to be increasing, educational proficiency, social acceptance, psysical appearance and behavioral control tend to be decreasing.Keywords
Attachment, Self-Perception, Anxiety, Social Anxiety, Depression