INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

TÜRKİYE’DE GASTRONOMİ TURİZMİNİN EKONOMİK ETKİLERİNİN İNDEKS DEĞERLENDİRMESİ
(THE INDEX EVALUATION OF THE ECONOMIC IMPACT OF THE GASTRONOMY TOURISM IN TURKEY )

Author : Ayşenur AKKAYA  & Ceyhun Can ÖZCAN  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 32
Page : 251-267
    


Summary

Küreselleşmenin göstergesi ve yerel kültürün bir parçası olan gastronomi turizmi yerel gıdaları tanıtan ve bölgenin tarım ve ekonomisini geliştiren hizmet grubudur. Bu çalışmanın amacı Türkiye’de gastronomi turizmiyle ilgili yapılan çalışmalarda ekonomik etkiye ne ölçüde değinildiğini araştırmak ve bu bilimsel araştırmaların indeks çalışmasını yapmaktır. Bu nedenle Türkiye’de gastronomi turizmin ekonomik etkileriyle ilgili çalışmaların araştırılması, gerekli literatürün toplanması ve derlenmesi, gastronomi bilimi açısından indeks çalışmasının yapılması önem kazanmaktadır. Araştırmada öncelikle literatür taraması yapılmış, gastronomi ve gastronomi turizmi kavramları açıklanmıştır. Ardından Türkiye’de gastronomi turizmi ve gastronomi turizminin ekonomik etkileri konuları üzerinde durulmuştur. Araştırmada indeks değerlendirilmesi yapılmış ve değerlendirmeye göre gastronomi turizminin ekonomik etkileri gelir yaratmak, istihdam sağlayarak işsizliği azaltmak, rekabeti artırmak, tarım, sanayi ve hizmetler sektörünü etkilemek, bölgesel kalkınmayı sağlamak, üretimi ve verimliliği artırmak, alt yapının etkinliğini sağlamak ve doğal kaynakları korumak ve geliştirmek olduğu anlaşılmıştır.Keywords
Gastronomi Turizmi, Ekonomi, Turizm ve Ekonomi

Abstract

Gastronomy tourism, which is an indicator of globalization and a part of local culture, is a service group that introduces local foods and improves the agriculture and economy of the region. The aim of this work is in studies on the economic impact of gastronomy tourism in Turkey to investigate whether and to what extent the index referred to the work of this scientific research. Therefore the investigation of studies on the economic impact of gastronomy tourism in Turkey, collecting and compiling the necessary literature, done of the index work in terms of gastronomic sciences are important. Firstly, literature review was done and the concepts of gastronomy and gastronomy tourism are explained. Then the economic impact of gastronomy tourism and gastronomy tourism in Turkey has focused on the issues. Index evaluation was done in the research and according to the evaluation, the economic effects of gastronomy tourism were to create income, to reduce unemployment by increasing employment, to increase competition, to influence agriculture, industry and services sector, to ensure regional development, to increase production and productivity, to ensure the efficiency of infrastructure and to protect and improve natural resources.Keywords
Gastronomy Tourism, Economy, Gastronomy and Economy