INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ASSESSMENT ON OPTIMAL TAXATION
(ASSESSMENT ON OPTIMAL TAXATION )

Author : İmren PEKER    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 32
Page : 172-178
    


Summary

ÖZ Bir toplumda uygulanan vergilerin; adil olması, yönetim maliyetlerini azaltması ve ekonomik davranışları mümkün olduğunca minimum düzeyde tahrif etmesi gerektiği açıktır. Optimal vergileme yaklaşımına göre, toplumsal refaha ulaşma noktasında, söz konusu bu üç unsur optimal olarak bir araya getirilmekte ve optimal bir vergi yapısına nasıl ulaşılır sorunsalına yanıt bulmaya çalışmaktadır. Çalışmada; optimal vergileme, optimal vergilemeyi gerekli kılan optimal vergileme ilkeleri, optimal vergilemede önem arz eden koşullar, optimal gelir vergilemesi ve optimal tüketim vergilemesi üzerine birtakım değerlendirmeler yapılmaktadırKeywords
Optimal vergileme, optimal gelir vergilemesi, optimal tüketim vergilemesi, vergilemede adalet, vergilemede etkinlik

Abstract

ABSTRACT It is evident that taxes applied to a society should be fair, decrease the management expenditures, and distort the economic behaviors at minimum level possible. According to the optimal taxation approach, these subject elements are merged into together optimally at the point of reaching social welfare and aims to find an answer how to achieve optimal tax structure. This study makes particular assessments on optimal taxation, optimal taxation principles necessitating optimal taxation, essential conditions for optimal taxation, optimal income taxation, and optimal excise taxation.Keywords
Optimal taxation, optimal income taxation, optimal excise taxation, tax justice, tax efficiency