INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ERİŞKİNLERDEKİ AKILCI İLAÇ KULLANIM BİLGİ DÜZEYİNİN ÖLÇÜLMESİ
(MEASUREMENT OF RATIONAL DRUG USE KNOWLEDGE LEVEL IN ADULTS )

Author : Mustafa Ayhan EKİCİ  ;Şenay KURUTÇU & Burhanettin UYSAL  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 32
Page : 179-189
    


Summary

Giriş: Bu çalışmada erişkin hastalardaki akılcı ilaç kullanım bilgisinin ne düzeyde olduğunu tespit etmek amaçlanmıştır. Amaç ve Yöntemler: Araştırmaya Konya ilinden Konya Özel Medova Hastanesi’ne gelen 36 erkek ve 88 kadın olmak üzere toplam 124 kişi katılmıştır. Erkekler %29 oranda iken kadınlar %71 oranındadır. Araştırmada veri toplamak için Demirtaş vd. tarafından (2018) geliştirilen Akılcı İlaç Kullanım Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma verileri için SPSS 22.0 programı kullanılarak frekans analizi testi yapılmıştır. Araştırmada hastaların büyük çoğunluğu ilaç önerisini sadece hekimlerin yapması gerektiğini ve ilaç tedavisinin gerekliliği konusunda hekimlerin onayının alınması gerektiğini savunmaktadırlar. Toplumda bitkisel ürünlere ilgi artmakta olup yapay olandan ziyade organik ve doğal olanı tercih etme eğiliminde olunduğunu göstermektedir. Diğer taraftan katılımcıların ilaç miktarları veya ilaçların nasıl kullanılması gerektiği hakkında bilgi eksikliğinin olduğu görülmektedir. Sonuç: Sonuç olarak araştırmaya katılan bireylerin akılcı ilaç kullanım bilgi düzeyleri, yüksek bulunmuştur. Verilerden hareketle katılımcıların çoğunun AİK konusunda bilinçli, tedbirli, dikkatli ve hekimin yönlendirmesi doğrultusunda hareket ettiği sonucuna ulaşılmıştır.Keywords
Hekim, İlaç Kullanımı, İlaç Bilgisi

Abstract

Introduction: The aim of this study was to figure out the level of knowledge of rational drug use in adult patients. Objectives and Methods: 124 participants consist of 36 male and 88 female who admit to Konya Private Medova Hospital. While men are 29.0%, women are 71.0%. To collect data, Rational Drug Use Scale developed by Demirtaş et al. (2016) was used. Frequency analysis test was done by operating SPSS 22.0 for the investigation data. In the study, most patients argued that only the physicians should make the drug recommendation and that the physicians should approve them about the necessity of drug medication. The interest in herbal products in the society has an increasing, and it shows it prefers organic and natural rather than artificial ones. On the other hand, it was seen that there was a lack of information about the number of drugs or how the drugs should be used. Conclusion: As a result, rational drug use the knowledge levels of the participants were found to be high. Based on the data, it was concluded that most of the participants were conscious, cautious, careful, and guided by the physician.Keywords
Physician, Drug Use, Drug Information