INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ASAF HÂLET ÇELEBİ’NİN NİGÂR-I ÇÎN ŞİİRİNDE MESNEVİLERİN İZLERİ
(TRACES OF MASNAVI IN NİGÂR-I ÇÎN POEM OF ASAF HÂLET ÇELEBİ )

Author : Hilal NAYİR EKİNCİ    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 32
Page : 296-300
    


Summary

Asaf Hâlet Çelebi, 1940’lardan itibaren doğunun birçok kaynağından beslenen, doğu mistisizmi, Uzak Doğu kültürü, Budizm ve tasavvuf öğretilerine yer veren şiirleriyle Türk edebiyatının dikkat çeken isimlerindendir. Onun şiirinde divan şiirinin izlerini görmek mümkündür. Konu çeşitliliği açısından zengin olan mesneviler, Türk edebiyatında önemli bir yer tutarlar. Divan edebiyatında bu nazım şekliyle yazılmış pek çok eser olduğu bilinmektedir ve birçok mesnevinin masal unsurları taşıdığı söylenebilir. Asaf Hâlet Çelebi’nin bazı şiirlerinin masalsı bir yapısı olmasından yola çıkılarak bu çalışmada Asaf Hâlet Çelebi’nin Om Mani Padme Hum kitabında yayımlanan “Nigâr-ı-Çîn” şiirinde mesnevilerin izleri aranacaktır.Keywords
Asaf Hâlet Çelebi, divan şiiri, mesnevi.

Abstract

Asaf Hâlet Çelebi is one of the prominent figures in Turkish literature with his poems fed from many sources of the east as of 1940s and which include the eastern mysticism, Far East culture, Buddhism and Islamic mysticism’s teaching. In his poem it is possible to see the traces of Divan poetry. The masnevis, which are rich in diversity of the subjects, have an important place in Turkish literature. In Divan literature, it is known that there are many works written in this type of verse and it can be said that many masnevis include fairytale elements. Considering that some poets of Asaf Hâlet Çelebi have a fairytale structure, in this study we will look for the traces of masnavi in Asaf Hâlet Çelebi’s Nigâr-ı Çîn poem published in his book titled “Om Mani Padme Hum”.Keywords
Asaf Hâlet Çelebi, divan poetry, masnavi.