INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

EĞİTİM İLE SOSYAL HİZMETİN BÜTÜNLEŞMESİNİ HAZIRLAYAN KOŞULLAR VE TÜRKİYE’DE OKUL SOSYAL HİZMETİ
(CONDITIONS THAT ARE PREPARED TO INTEGRATE EDUCATION WITH SOCIAL SERVICE AND SCHOOL SOCIAL SERVICE IN TURKEY )

Author : Adem DAĞ    
Type :
Printing Year : 2017
Number : 12
Page : 718-726
2918    1594


Summary

Bu çalışmanın amacı eğitim ile sosyal hizmetin nasıl bütünleştiği ve okul sosyal hizmetinin nasıl doğduğunu ortaya çıkartmaktır. Günümüzde etik kuralları ve mevzuat düzenlemeleri gelişmiş ülkelerde tamamlanmış olan okul sosyal hizmetini Türkiye perspektifinden incelemektir. Okul sosyal hizmeti 1900’lü yıllarda ABD’de ziyaretçi öğretmenler olarak ortaya çıktığı görülmektedir. Çocukların sosyal, bireysel, psikolojik, mental ve biyolojik sorunlarına çözüm üretebilmek ve çocukların çevreyle uyumlarını kolaylaştırabilmek amacıyla okul sosyal hizmeti ortaya çıkmıştır. Okul sosyal hizmet uzmanları ekolojik teorik bakış açısı ve güçlendirme yaklaşımı ile öğrenci lehine birey ve sistem merkezli müdahaleler gerçekleştiren, sosyal hizmetin özel bilgi birikimini okul ortamına aktaran profesyonellerdir. Okul sosyal hizmetinin tarihsel gelişimi incelendiğinde yasal düzenlemeler, toplumsal ihtiyaçlar, çocukların sorunları ve çeşitliliği, mesleki bilgi birikimi; okul sosyal hizmetinin ortaya çıkmasında etkili olan dönemsel gelişmeler olduğu görülmektedir. Türkiye merkezi yönetim yapısına sahip bir ülkedir. Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatında okul sosyal hizmeti uzmanlarının tanımı ve görevleri açıklanmasına rağmen okul sosyal hizmetinin fiilen başlamadığı görülmektedir. Okul sosyal servislerinin kurulması ve okul sosyal hizmet uzmanlarının çalışmaya başlaması günümüzde bir gerekliliktir.Keywords
Okul Sosyal Hizmeti, Eğitim, Yasal Düzenleme, Toplumsal Problem

Abstract

The aim of this study is to integrate social service with education; to find out how school social services are born; to examine the school social service, today which has been completed in the developed countries, from the perspective of Turkey. It appears that school social services have emerged as visitor teachers in the US in the 1900's. School social services have emerged in order to be able to solve the social, individual, psychological, mental and biological problems of children and to facilitate the adaptation of children to their surroundings. School social workers are professionals who carry out individual and system centered interventions in favor of students with ecological theoretical perspectives and empowerment approaches.  At the same time they transfer the special knowledge of social service to the school environment. When examining the historical development of school social services, it is seen that there are some periodic developments which are effective in the emergence of school social service. These are: legal regulations, social needs, children's problems and diversity, professional knowledge. Turkey is a country with central government structure. Although the definition of the school social service specialists and their duties are announced in the Ministry of National Education legislation, it seems that the school social service has not actually started. Establishment of school social services and the start of school social workers are a necessity nowadays.Keywords
School Social Work, Education, Legal Arrangement, Social Problem