INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

KREDİ KARTLI - MAĞAZA AYRIMINDA SATIŞ PROMOSYONLARININ PLANSIZ SATIN ALMA ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF SALES PROMOTIONS ON THE IMPULSE BUYING BEHAVIOR BY DIVIDING THEM INTO CREDIT CARD PROMOTIONS AND IN-STORE PROMOTIONS )

Author : Eyüp AKIN  ; Muhammed Bilgehan AYTAÇ & Yusuf POLAT  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 33
Page : 652-665
    


Summary

Tüketicilerin satın alma kararına etki etmeye ve bu kararla ilgili davranışlardan biri olan plansız satın almayı tetiklemeye yönelik uygulanan satış promosyonları, kredi kartı kullanımı ile hem zenginleştirmekte hem de farklılaştırmaktadır. Bu çalışmada satış promosyonları kredi kartlı ve mağaza promosyonları olarak ilk kez ele ele alınmış ve plansız satın almaya etkileri araştırılarak karşılaştırılmıştır. Ayrıca kredi kartı kullanım özellikleri ve demografik değişkenlerin de plansız satın almaya etkisi incelenmiştir. Senaryo yöntemiyle geliştirilen bir kurgu üzerinden anket uygulaması yapılmış ve 319 kişilik bir örneklemden elde edilen veriler regresyon modelleri ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre mağaza satış promosyonlarının yanı sıra tüketicinin yaşı ve eğitim düzeyi plansız satın almayı etkilerken, kredi kartlı satış promosyonları etkilememektedir. Ayrıca yaş ve eğitim seviyesi azaldıkça mağaza promosyonlarına verilen önemin arttığı; kredi kartı sayısı ve kredi kartının ödeme için kullanımındaki artışın kredi kartı satış promosyonlarına yönelimi arttırdığı, kredi kartı kullanma süresi arttıkça kredi kartı satış promosyonlarına yönelimin azaldığı belirlenmiştirKeywords
Satış Promosyonları, Kredi Kartı Kullanımı, Kredi Kartlı Satış Promosyonları, Plansız Satın Alma

Abstract

Sales promotion efforts which generally are applied for effecting consumers’ purchase decisions and triggering impulse buying which is one of that decisions are both enriched and differentiated together with credit card usage. In this study, sales promotions are taken as credit card promotions and in-store promotions for the first time and their effect on impulse buying are investigated comparatively. In addition, effects of credit card usage and demographics on impulse buying are analyzed. By using scenario approach a survey created and applied to a sample that consists of 319 individuals. Data analyzed via regression analysis. Findings illustrated those; in addition to in-store promotions age and education are significantly effecting impulse buying while credit card promotions not. Moreover, it is found that, as age and education level decreases intention to use in-store promotions increases, as number of credit cards and using credit cards as payment method increases intention to use credit card promotions increases and as credit card ownership duration increases intention to use credit card promotion decreases.Keywords
Sales Promotions, Credit Card Use, Credit Card Sales Promotions, Impulsive Buying