INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

İKİ DERECELİ GENEL SEÇİMLERDEN TEK DERECELİ DEMOKRATİK SEÇİMLERE YAŞANAN SÜREÇ
(THE PROCESS OF TWO-DEGREE GENERAL ELECTIONS TO SINGLE-DEGREE DEMOCRATIC ELECTIONS )

Author : Ayşe ERKMEN    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 33
Page : 608-622
    


Summary

I. Meşrutiyet döneminde öngörülen Osmanlı toplumunun genel seçimlere katılması tam olarak II. Meşrutiyet döneminde gerçekleşmiştir. I. Meşrutiyet Döneminde uygulamaya konulan iki dereceli seçim sistemi 1943 yılına kadar uygulamada kalmıştır. II. Meşrutiyet döneminde çok partili hayata geçilmiştir. 1920 genel seçimleri işgal ve buna karşılık yürütülen milli mücadele ortamında yapılmıştır.1923 yılında yapılan genel seçimlerde siyasi partiler olmadığı için seçimlerde mecliste oluşan I. ve II. Grup vekilleri yarışmıştır. Cumhuriyetin ilanından 1946 yılına kadar geçen sürede yapılan seçimlere CHF/CHP tek parti olarak katılmıştır. Bu nedenle mecliste çok sesliliği oluşturmak için bağımsız adayların seçilmesi, müstakil grup oluşturulması gibi farklı yollara başvurulmuştur. 1943 yılında yeni bir seçim kanunu kabul edilmiştir. Bu kanunla da iki dereceli seçim sistemi benimsenmiştir. Nihayet 1946 yılında çok partili, tek dereceli genel seçim sistemine geçilmiştir. Çalışmanın amacı 1877-1946 yılları arasında yapılan iki dereceli genel seçimleri ve Türkiye’yi monarşik yönetimden çok partili demokratik düzene götüren süreci araştırmaktır. Çalışmada 1877 yılından başlayarak 1946 yılına kadar yapılan genel seçimler incelenmiştir. Seçim kanunları ve seçim sürecinde yürütülen seçim kampanyaları araştırılmıştır.Keywords
iki dereceli seçim, seçim kanunu, seçim kampanyası

Abstract

The participation of the Ottoman society in the general elections was foreseen in the first constitutional period. However, this was fully realized during the Second Constitutional Period. The two-grade election system, which was put into practice in the First Constitutional Period, remained in place until 1943. In the Second Constitutional Monarchy period, multi-party system was adopted. The 1920 general elections were held during the occupation period and during the national struggle against this occupation. In the general elections held in 1923, since there were no political parties, the deputies of the first and second groups formed in the parliament competed. CHF/CHP participated in the elections held until 1946 from the proclamation of the Republic. For this reason, different ways have been used in parliament to create multifaceted. For this purpose, an independent group was formed and independent deputies were elected. In 1943 a new election law was adopted. With this law, two-level election system is adopted. Finally, in 1946, a multi-party, single-degree general election system was adopted. The purpose of the study, two-stage elections conducted between the years 1877-1946 and Turkey monarchical government is to investigate the process leading to a multiparty democratic system. In the study, general elections held from 1877 until 1946 were examined. Election laws and election campaigns conducted during the election process were investigated.Keywords
two-grade selection, election law, election campaign