INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

HAŞİMOTO TANISI ALMIŞ KADIN HASTALARDA TRAVMATİK YAŞANTILARIN VE KOŞULSUZ KENDİNİ KABULÜN DEĞERLENDİRİLMESİ: KANTİTATİF VE KALİTATİF BİR ÇALIŞMA
(A CLOSER LOOK AT THE PAST TRAUMATIC EXPERIENCES AND CURRENT UNCONDITIONAL SELF-ACCEPTANCE OF WOMEN WITH HASHIMOTO’S DISEASE: A QUANTITATIVE AND QUALITATIVE ANALYSIS )

Author : Kadriye SLOCUM  & Elif YAVUZ SEVER  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 33
Page : 534-545
    


Summary

Çalışmanın ana hedefi, Türkiye'de üzerine çok az çalışılan Haşimoto hastalığını psikolojik açılardan incelemek olmuştur. Bu rahatsızlık kadınlarda üç kat daha yaygın olduğundan, bu çalışma kadınları ele almış ve çalışmaya Haşimoto tanısı almış ve tedavi görmekte olan ve başka psikiyatrik ve nörolojik bir rahatsızlığı olmayan, 18-45 yaş aralığında 25 kadın katılmıştır. Çalışmada bu kadınların geçmiş travmatik yaşantıları ve şimdiki koşulsuz kendilerini kabul düzeyleri, hem Travmatik Yaşantılar Ölçeği (TYÖ) ve Koşulsuz Kendini Kabul Ölçeği (KKKÖ), hem de kalitatif araştırmalar için yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile araştırılmış, niteliksel veriler tümevarım yöntemi ile değerlendirilir iken, niceliksel veriler istatistiksel yöntemler ile analiz edilmiştir. Bulgulara göre, travmatik yaşantılar açısından cinsel travma yaşamış olmanın Haşimoto hastalığı ile anlamlı bir ilişkisinin olmadığı; katılımcılarının çoğunluğunun da koşulsuz kendilerini kabullerinin düşük olduğu saptanmıştır. Tümevarım yöntemi ile incelenen görüşmelerden saptanan sekiz ortak tema arasında, Haşimoto hastalığı olan kadınlarda erken dönem anne-kız ilişkisinde ve bunun iletim kalitesinde yetersizliklerin olduğu dikkat çekmiştir. Haşimoto hastalığına yönelik yapılabilecek ileriki çalışmalar ve bu hasta grubunda dikkate alınabilecek terapötik unsurlar bu sonuçlar kapsamında tartışılmıştırKeywords
Haşimoto hastalığı, infertilite, cinsel istismar

Abstract

Little is known about the experiences of women with Hashimoto's disease in the Turkish population, from a psychological perspective. As this condition is three times more frequent among women, women were recruited for this study and twenty-five Turkish women, living in the city of Istanbul, Turkey, volunteered to participate. Participants were between 18 and 45 years of age, diagnosed Hashimoto’s patients with no other serious medical illness and/or psychiatric or neurological disorder. Their past traumatic experiences and current level of unconditional self-acceptance were evaluated in the scope of the qualitative research interview and two self-report scales: the Traumatic Experiences Questionnaire (TEC) and the Unconditional Self-Acceptance Questionnaire (USAQ). An inductive analysis of interviews identified eight main themes the most important indicating that these women had a poor mother-daughter bond since their youth. Analysis of the TEC demonstrated that a history of sexual trauma does not have a significant relationship with having been diagnosed with Hashimoto's while the majority of the participants scored low on the USAQ. Suggestions for future studies and the treatment of those with Hashimoto's disease are discussedKeywords
Hashimoto's disease, infertility, sexual abuse