INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ATIK NESNELERİN RESİM SANATINA GİRİŞİNDE PİCASSO VE BRAQUE'NİN ETKİSİ
(THE EFFECT OF PICASSO AND BRAQUE ON THE INTRODUCTION OF WASTE OBJECTS TO THE ART OF PAINTING )

Author : Hüseyin ÖZNÜLÜER    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 33
Page : 698-708
    


Summary

Endüstri devrimi sürecinde teknolojinin sürekli ilerlemesi, günlük hayatımızda kullandığımız her türlü aracın gelişmesi, iletişim araçlarının keşfi, ulaşım ve yeni bilimsel çalışmalar gibi kazanımların yanı sıra dünyamızın mevcut kaynaklarının bir gün bitebileceği ve dünyanın geleceğinin tehlike altında olduğu gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kalmıştır. Bu nedenle endüstri devriminin perde arkasında bıraktığı çöp yığınlarını ek kaynak olarak kullanma fikri geliştirilmiş, sanayiden gündelik hayata birçok alanda atık nesne kullanılmaya başlanmıştır. Atık nesne kullanımı hayatın birçok alanında olduğu gibi sanatın da kullanım alanına girmiş ve önemli yeniliklere sebep olmuştur. Fransız devrimi ve Endüstri devriminin yarattığı yeni dalga o dönemde sanatta da önemli gelişmelere ön ayak olmuş geleneksel ifade biçimleri yerine yeni sanat anlayışına ve yeni malzemelere bırakmıştır. Empresyonizm ile başlayan modern sanat fikri Cezanne’ın doğayı küre, koni ve silindir gibi betimlemesiyle yeni bir gerçekliğe ulaşmış ve bu yolda Picasso ve Braque’ın öncülüğünde Kübizm’in doğmasına vesile olmuştur. Kübizm Resim yüzeyinde fırça ve boya haricinde atık nesnenin ilk kez bir sanat eserinde kullanımı bakımından önemlidir. Picasso ve Braque yaptıkları Kolaj, Dekolaj ve Asemblajlar’da atık nesneyi kendi sanatları ile birleştirip özgün bir yorum olarak sunmuşlardır. Kübizm’den sonra Dada ve Pop Art gibi birçok sanat akımının kullanım alanına girmiş olan atık nesne günümüzde de en önemli sanatsal malzemelerden biri olarak sanatçılar tarafından tercih edilen materyal olmaya devam etmektedir.Keywords
Kübizm, Atık Nesne, Kolaj

Abstract

The continuous advancement of technology in the Industrial Revolution process, the development of all kinds of tools we use in our daily lives, the discovery of means of communication, transportation and new scientific studies, as well as the fact that one day the current resources of our world can end and the future of the world is in danger. For this reason, the idea of using the garbage heap left behind by the industrial revolution as an additional resource has been developed and waste objects have been used in many areas from industry to everyday life. Waste object use has entered the field of use of art as in many areas of life and has caused significant innovations. The new wave created by the French Revolution and the Industrial Revolution was a front for significant developments in art at that time, and instead of traditional forms of expression, it left New art concepts and new materials. The idea of Modern Art, which began with Impressionism, has reached a new reality with the description of nature such as spheres, cones and cylinders, and has led to the birth of Cuba under the leadership of Picasso and Braque. Cubism is important for the first time in terms of the use of a waste object in an art work, except for brush and paint on the surface of the painting. Picasso and Braque combined the waste object with their own arts in collage, Decolages and Assemblages and presented it as an original interpretation. After Cuba, the waste object, which has been used by many art movements such as Dada and pop art, continues to be the preferred material by artists as one of the most important artistic materials in our day.Keywords
Cubism, Waste Object, Collage