INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ÇOCUKLARA UYGULANAN EĞİTSEL OYUN ÇALIŞMALARININ SOSYAL GELİŞİME ETKİSİ
(THE EFFECT OF EDUCATIONAL GAME STUDIES TO SOCIAL DEVELOPMENT OF THE CHILDREN )

Author : Betül BAYAZIT  & Okan Serhat TUNCİL  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 34
Page : 772-778
    


Summary

Bu çalışmanın amacı, 5 yaş grubu çocuklara uygulanan eğitsel oyun çalışmalarının sosyal gelişime olan etkisinin incelenmesidir. Çalışmaya, 20 çocuk gönüllü olarak katılmıştır. Çalışmalar; haftada 2 gün, günde 1 saat olmak üzere toplam 12 hafta devam etmiştir. Çalışmalara katılan çocuklara yönelik olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan 10 soruluk sosyal gelişim anketi, uygulama öncesinde ve sonrasında çocukların ailelerine uygulanmıştır. Anket, “evet” ve “hayır” seçeneklerinden oluşmaktadır. Elde edilen veriler, frekans ve yüzde değerleri alınarak tablolar haline getirilmiştir. Etkinlikler sonrasında elde edilen bazı sonuçlara bakıldığında; çocukların, çevresindeki insanlara karşı paylaşımcı bir tutum sergilemesi, toplum içinde duygularını rahatlıkla ifade edebilmesi, sorumluluk alma ve kurallara uyum gösterebilmesi ile sosyal davranışları benimseyebilmesi açısından katkı sağladığı ortaya çıkmıştır. Okullarda uygulanan eğitsel oyunların çocukların; hem kendini ifade etme ve öz denetimini kazanma olanağına hem de farklı becerilerini keşfedebilmelerine olanak tanıyabileceği düşünülmektedir.Keywords
Çocuk, Eğitsel oyun, Sosyal gelişim

Abstract

The purpose of this study is to investigate the effect of educational games to social development within 20 children who volunteered in this study. The study period was 12 weeks and every week the number of the sessions was 2, each session took 1 hour. 10 questions social development survey is asked to filled up by their parent before and after the study is conducted. The options of the questions are formed from yes or no and all the data is explained by the frequency and percentage values on the tables. According to the results obtained during the activities; children, learning to show a sharing attitude towards people, to express their feelings in society, to take responsibility and to comply with the rules, before focusing on adopting social behavior. Educational games in education supports children in a way the expression of themselves and finding different capabilites.Keywords
Child, Educational games, Social development