INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

MEHMET ÂKİF'E GÖRE XX. ASIR'DA İSLÂM TOPLUMU: SAFAHÂT ODAKLI BİR OKUMA
(ISLAM SOCIETY IN THE TWENTY CENTURY ACCORDING TO MEHMET AKİF: A READING FOCUSED ON SAFAHÂT )

Author : Mehmet Halil ERZEN    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 34
Page : 801-819
    


Summary

Edebiyat tarihlerinde Yenileşme devri Türk edebiyatı olarak adlandırılan süreç, esasen "Türk-İslâm Edebiyatı" kavramsallaştırması için de son derece önemli bir birikimi ihtivâ etmektedir. Bilhassa XX. Asır'dan itibaren somut biçimde gözlemlenmeye başlanan zihniyet değişiminin irdelenmesi bakımından bu devreyi, iz bırakmış şahsiyetler etrafında, dikkatli bir gözle okumak şarttır. Osmanlı‒İslâm toplumunun problemlerini kendine dert edinmiş ve ömrünü de sanatını da bu davaya adamış bir münevver olarak Mehmet Âkif Ersoy (1873-1936), sanatının özgünlüğünü de yine bu tercihle inşa etmiş bir şair olarak Türk‒İslâm Edebiyatı dairesinde müstesna yere sahiptir. Nitekim onun şiirlerinde XIX. Asır'ın son çeyreğinden başlayarak Cumhuriyet'e dek geçen zaman dilimini; bilhassa Osmanlı-Türk toplumunun büyük sıkıntılarla karşı karşıya kaldığı Meşrutiyet yıllarını tüm canlılığıyla müşahede etmek mümkündür. Ünlü yapıtı Safahât'ta toplumsal kaygıları önceleyerek mes'ûliyetinin bilincinde bir mütefekkir‒şair imajı çizen Âkif, Osmanlı halkının merkezinde durduğu İslâm âleminin ahvâline odaklanır. Tüm bu süreçte anlamlandırma ve yargılama mikyası olarak İslâmiyet'i esas alan; "sorunları tespit‒teşrih ve çözüm yolunu izâh" anlayışıyla hareket eden Âkif, geniş bir sorunlar yelpazesine karşılık gelen ahlâkî yozlaşmayı, aile kurumundaki tahribatı, yönetimden kaynaklanan içtimaî açmazları, din karşıtlığı ve ayrılıkçı cereyanlar gibi ideolojik sorunları, aydın kesim ile halk arasındaki uyumsuzluğu ve Müslüman gözüyle Batı uygarlığının niteliklerini etraflıca işler. Bu itibarla denebilir ki Âkif, fikirleriyle sanatını mezcetmiş; çağının tanığı olmakla yetinmeyip bir sorgulayıcı ve yol gösterici konumuna ulaşmış sanatkârlardandır.Keywords
Türk şiiri, Osmanlı?İslâm toplumu, Meşrutiyet Devri, Mehmet Âkif Ersoy, Safahât.

Abstract

In the histories of literature, the process called ‘Turkish literature in the era of renewal’ contains a very important accumulation for the conceptualization of "Turkish-Islamic Literature". In particular, in order to examine the change in the mentality, which has begun to be observed in concrete form from the twentieth century, it is necessary to read this circuit carefully around the individuals who have left their mark. Mehmet Âkif Ersoy (1873-1936) as an intellectual who devoted himself to the problems of Ottoman-Islamic society and devoted his life to his art. As a poet who has built the originality of his art with this preference, he has an exclusive place in Turkish Islamic Literature Circle.In fact, in his poems, the period beginning from the last quarter of the nineteenth century to the Republic; it is possible to observe the constitutional years in which the Ottoman-Turkish society is faced with great troubles.In his famous work Safahât, Âkif, who undertook the image of the poet who prioritized social anxieties by prioritizing social concerns, focuses on the harmony of the Islamic world in which he stands at the center of the Ottoman people.In this process, it is based on Islam as a scale of meaning and judgment; Âkif who acted with the understanding of "solve problems and dissolve the solution"elaborates the moral degeneracy that corresponds to a wide range of problems, the destruction of the family institution, the internal dilemmas resulting from the administration, the ideological problems such as anti-religious and separatist currents, the incompatibility between the intelligentsia and the people, and the qualities of Western civilization through the Muslim eye. In this respect, it can be said that Âkif is one of the artists who have taken his art with his ideas and not only witnessed the era, but also reached a position of questioning and guidance.Keywords
Turkish poetry, Ottoman-Islamic society, Constitutional Period, Mehmet Âkif Ersoy, Safahât.