INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

TURİZMDE ÇOCUK: TURİST OLARAK ÇOCUKLA
(CHILDREN IN TOURISM: CHILDREN AS TOURISTS )

Author : Barış YALÇINKAYA  & Füsun İSTANBULLU DİNÇER & Mithat Zeki DİNÇER  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 36
Page : 1015-1029
    


Summary

Turizmin etik boyutunu zorlayan çocuk işçiler, cinsel istismar kapsamında değerlendirilmesi gereken cinsel ilişki amaçlı seyahatler günümüzün önemli sorunlarındandır. Bu sorunlara yönelik uluslararası boyutta, çalışma yaşları, çalışma standartları gibi konularda temel ilke ve kurallar belirlenmiştir. Belirlenen ilkelere uygun olarak, Uluslararası Çalışma Örgütü ve kâr amacı gütmeyen diğer kuruluşlar çocukların korunmasına yönelik faaliyet göstermektedir. Turizmde çocuğa ilişkin önemli bir yaklaşım da çocuğun bir turist olarak değerlendirilmesidir. Çalışmanın amacı, turizmdeki çocuk işçiler ve çocuk turistlere yönelik uygulamaların mevcut durumunun belirlenmesidir. Bu doğrultuda çalışmada, doküman incelemesi yapılarak; turizm etiği ve bireylerin turizm hakkı kapsamında çocukların turist olarak hakları, çocuk işçiliği ile çocuk seks işçisi sorunları değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonucunda turizmde çocuk haklarının korunmasına yönelik çalışmaların çeşitli düzeylerde olduğu belirlenmiştir. Ancak belirlenen mevcut uluslararası ilke ve kuralların yanı sıra, turizm faaliyeti içerisinde yer alan çocukların fiziksel ve ruhsal bütünlüğüne zarar vermeyen bir seyahat süreci sağlamaya yönelik temel standartlar ve uygulamaların yeterli düzeyde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.Keywords
Çocuk turizmi; Çocuk işçi, Turizmde etik; Turizmde çocuk hakları

Abstract

Child labour, sexual purpose travel which have to be considered as concept of sexual abuse, which force ethical dimensions of tourism, are important promlems of this age. To adress these isues, basic principles and rules such issues, working ages, working standatdars, have been established at the international level. In accordance with the principles, the International Labuor Organization and other non-profit organizations operate for the protection of children. Another important aspect of the child in tourism is that the child is regarded as a tourist. The aim of the study is to determine the current situation of implementations for tourism wihch intended child workers and child tourists. In this study, tourism ethics and individual right for tourism including children’s right to tourism, problems of child worker and child sex worker were evaluated by using the literature review. As a result of the study, it has been determined that the studies on the protection of children's rights in tourism are at various levels. However, besides the existing international principles and rules, it has been concluded that the basic standards and practices for providing a travel process that does not harm the physical and spiritual integrity of the children involved in tourism activities are not sufficient.Keywords
Child’s tourism; Child worker; Ethics in tourism; Children rights in tourism