INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ÖRGÜTSEL BİLGELİK VE ÖRGÜTSEL ÖĞRENME İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
(A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL WISDOM AND ORGANIZATIONAL LEARNING )

Author : Esra G. KAYGISIZ    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 34
Page : 886-900
    


Summary

Öğrenme, insanoğlunun yaşamının ilk gününden itibaren varlığını sürdürebilmesinin en önemli adımıdır. Günümüz dünyasında öğrenmenin bireyler, örgütler ve toplumlar için önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Artık ayakta kalmak isteyen herkes ve her şey değişimle gelen yenilikleri öğrenmek, rekabet edebilmek ve “Yeni Bilgi” üretebilmek için sürekli ve etkin öğrenmeyi öğrenmek zorundadır. Dolayısıyla özellikle örgütlerin bu süreci etkin yönetebilmeleri için örgütsel öğrenmeyi içselleştirmeleri ve örgüt kültürünün temel yapıtaşı haline getirmeleri gerekmektedir. Çevrelerinden, paydaşlarından ve deneyimlerinden sürekli öğrenen örgütler, bilgiyi yönetme becerilerini geliştirerek örgütsel bağlamda bilgeliği de yakalayabileceklerdir. Bu noktada önemli bir araç olan örgütsel bilgelik kavramı, sürdürülebilirlik, dönüşümsel liderlik, iş etiği, sosyal sorumluluk gibi disiplinlerin örgütte var olmasını ve bilgi yönetimi, örgütsel öğrenme gibi eylemlerin kural ve uygulamalarını inşa etmeyi sağlamaktadır. Bu doğrultuda çalışma, günümüz örgütleri için artık stratejik nitelik taşıyan örgütsel bilgelik ile örgütsel öğrenme arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla çalışmanın teorik kısmında öncelikle örgütsel bilgelik ve örgütsel öğrenme kavramları ile aralarındaki ilişki üzerinde durulmuştur. Çalışmanın uygulama kısmında ise örgütsel bilgelik ile örgütsel öğrenme arasındaki ilişkiyi test etmek amacıyla Konya ilinde kimya sektöründe faaliyet gösteren işletmelerdeki çalışanlar örnekleminde bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Alan araştırmasından elde edilen bulgular örgütsel bilgelik ile örgütsel öğrenme arasında anlamlı, pozitif doğrusal orantılı ve güçlü bir ilişki olarak bulunmuştur.Keywords
Bilgelik, Örgütsel Bilgelik, Örgütsel Öğrenme.

Abstract

Learning is the most important step for surviving his life from the first day. But the importance of learning increases for individuals, organizations and societies more every day at today’s world. Anymore, everything and anyone who wants to stay have to learn continuously innovations that come with change and to compete and also learn and effectively in order to be able to produce “New Knowledge”. Therefore organizations must internalize organizational learning and make them the basic building blocks of organizational culture in order to manage this process effectively. Organizations who learn continually from their environment, stakeholders and experience, can develop the abilities of managing knowledge and by this the can catch the wisdom in the organizational context. This concept, known as organizational wisdom, supply to build of rules and applications of knowledge management and organizational learning and the existence of disciplines such as social responsibility, transformational leadership, sustainability, business ethics in the organization. In this direction the research has been done to examine the relationship between organizational wisdom and organizational learning that are strategically important for today’s organizations. Firstly, the theoretical part of research focuses on the concepts of organizational wisdom and organizational learning and relationships between these concepts. In the practice part, the research conducted by the employees who are at chemistry sector at Konya province. Findings obtained from field study indicates significant, positive linear directional and strong relationship.Keywords
Wisdom, Organizational Wisdom, Organizational Learning