INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ÖĞRENCİLERİN KARİYER UYUM YETENEKLERİ İLE KİŞİSEL GELİŞİM YÖNELİMİ VE YAŞAM DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİLER
(THE RELATIONSHIP BETWEEN CAREER COMPLIANCE SKILLS AND PERSONAL DEVELOPMENT APPROACH AND LIFE SATISFACTION )

Author : Fatmanur GÜVENÇ  & Müjdat YEŞİLDAL  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 35
Page : 901-913
    


Summary

Bu araştırmanın amacı, öğrencilerin Kariyer Uyum Yetenekleri (KUY), Yaşam Doyumu ve Kişisel Gelişim Yönelimi (KGY) arasındaki ilişkiyi incelemektir. Öğrencilerin okudukları bölümleri ile ilgili kariyer planları, hayal ettikleri kariyerlere ulaşıp ulaşamadıkları, kişisel özellikleri ile kariyer yetenekleri arasında uyumun olup olmadığını ve bu durumların yaşam doyumları ile ilgisini de incelemeyi amaçlamaktadır. Söz konusu incelemeler araştırmaları incelemek amacıyla KUY Ölçeği, Yaşam Doyum Ölçeği ve KGY Ölçeği-II kullanılmıştır. Araştırmanın amacı doğrultusunda nicel bir araştırma yaklaşımı benimsenmiştir. Bu bağlamda Konya’da bir devlet üniversitesinin Sağlık Yönetimi Bölümü lisans düzeyindeki öğrencilerinden toplanan anket formlarının 254 tanesinin analiz kapsamına alınmıştır. Toplanan verilerde bağımsız örneklemler t-testi, tek yönlü varyans analizi, korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır. Araştırma bulgularına göre, KGY, Yaşam Doyum ve KUY arasında pozitif yönde bir ilişki tespit edilmiştir. Bununla birlikte KGY; KUY’u istatistiki açıdan anlamlı ve pozitif yönde, KGY; Yaşam Doyumu’nu anlamlı ve pozitif yönde, KUY; Yaşam Doyumu’nu anlamlı ve pozitif yönde etkilemektedir.Keywords
Kariyer Uyum Yeteneği, Kişisel Gelişim Yönelimi, Yaşam Doyumu

Abstract

The aim of this study is to investigate the relationship between Career Adaptation Skills (CAS), Life Satisfaction and Personal Growth Initiative Scale (PGIS). The aim of the course is to examine the career plans related to the departments they study, whether they can reach their dreamed career, their compatibility with their personal characteristics and their career skills, and their relevance to life satisfaction. In order to examine the investigations, the CAS, the Life Satisfaction Scale and the PGIS were used. A quantitative research approach was adopted for the purpose of the study. In this context, 254 of the questionnaire forms collected from the undergraduate students in Health Administration Department of a state university in Konya were included in the analysis. Independent samples t-test, one-way analysis of variance, correlation and regression analysis were performed. According to the findings of the study, a positive relationship was found between the PGIS, Life Satisfaction and CAS. In addition, PGIS is significantly and positively affecting the in terms of CAS, and in terms of positive and positive life satisfaction, CAS affects life satisfaction significantly and positively.Keywords
Career Adaptability, Personal Development Orientation, Life Satisfaction