INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

TÜRKİYE’DE Z KUŞAĞINDA GÖRÜLEN NOMOFOBİ SEVİYESİ: CİNSİYET, ÖĞRENİM DÜZEYİ VE SOSYO-EKONOMİK DEĞİŞKENLERE GÖRE FARKLILIKLAR
(NOMOPHOBIA LEVEL OF GENERATION Z IN TURKEY: GENDER, EDUCATION AND SOCIO-ECONOMIC STATUS DIFFERENCES )

Author : Elif Başak SARIOĞLU    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 35
Page : 914-927
    


Summary

Akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle birlikte görülmeye başlanan cep telefonu bağımlılığı günlük yaşamın her anında göze batar hale gelmiştir. Akıllı telefondan mahrum kalma (haberleşememe ve çevrimiçi olamama) korkusu diye tanımlanan Nomofobi (No Mobile Phone Phobia, Nomophobia) her yaş grubunda gözlemlenebilmekle birlikte özellikle bu teknolojinin içine doğan Z Kuşağında daha yoğun olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada, lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan iki farklı örneklem kullanılarak, Türkiye’de Z Kuşağında nomofobinin yaygınlığı ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Aynı zamanda, olası sosyo-ekonomik farkları belirleyebilmek adına hem devlet üniversitesi hem de vakıf üniversitesi öğrencileri ile çalışma yapılmıştır. Araştırmada, Nomofobi seviyesinin cinsiyet, öğrenim düzeyi ve sosyo ekonomik değişkenlere göre farklılıkları olup olmadığı da incelenmiştir. Yürütülen çalışmalarda, katılımcıların nomofobi düzeyinin düşük olduğu ya da kişilerin bu konudaki farkındalığının sınırlı olduğu, kadınların nomofobi düzeyinin erkeklere göre daha yüksek olduğu, üniversite öğrencilerinin nomofobi düzeyinin lise öğrencilerine göre daha yüksek olduğu ve nomofobi düzeyinin katılımcının bulunduğu sosyo-ekonomik ortama göre değişkenlik göstermediği anlaşılmıştır.Keywords
Nomofobi, Akıllı Telefonlar, Z Kuşağı

Abstract

Mobile phone addiction has become more common in everyday life as smartphones come into our lives. Nomophobia (No Mobile Phone Phobia), which is defined as the fear of being deprived of smart phone (inability to communicate and not being able to be online), is seen in all age groups, but it is believed to be more intense especially in Generation Z, which has been born into this technology. In this study, the prevalence of nomophobia in Turkey was put forward using two different sample groups, consisting of high school and college students. According to results, the level of nomophobia of the participants was low or awareness of individuals about this subject can be limited. It was observed that level of nomophobia was higher in females than that of males. The level of nomophobia of college students was found to be higher than that of high school students. And, the level of nomophobia was found to not vary according to the socio-economic environment of the participant.Keywords
Nomophobia, Smartphone, Generation Z