INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

THE RELATIONSHIP BETWEEN PUBLIC EDUCATION EXPENDITURES AND WELFARE INDEX IN OECD COUNTRIES
(KAMU EĞİTİM HARCAMALARI İLE REFAH ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ )

Author : Ahmet Mesut BÜYÜKSARIKULAK  & Ali KAHRAMANOĞLU  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 35
Page : 928-936
    


Summary

Education is one of the most important factors determining the increment of prosperity in a country. Therefore, expenditures on education are of great importance. In this study; it is aimed to investigate the relationship between the share of public education expenditures in GDP and the welfare index prepared by the British think tank “The Legatum Institute” in the period of 2007-2014 in the 31 OECD countries where the data is accessible. As a result of the analysis made by using the Panel Vector Autoregression method, causality relationship between the public expenditures made by the countries and the welfare index and the welfare education index has been put forward.Keywords
OECD countries, Education expenditures, Welfare index, Panel-VAR

Abstract

Eğitim bir ülkede refahın artmasını belirleyen en önemli faktörlerden biridir. Bu sebeple eğitime yapılan harcamalar büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada verilerine ulaşabildiğimiz 31 OECD ülkelerindeki 2007-2014 dönemini kapsayan süre içinde kamu eğitim harcamalarının GSYH içindeki payı ile İngiliz düşünce kuruluşu “The Legatum Institute” tarafından hazırlanan refah endeksi arasındaki ilişkinin varlığını araştırmak amaçlanmaktadır. Araştırma da Panel Vektör Otoregresyon yöntemi kullanılmaktadır. Analiz sonucunda ülkelerin yapmış oldukları kamu harcamaları ile refah endeksi ve refah eğitim endeksi arasında nedensellik ilişkisi bulunmuştur.Keywords
OECD ülkeleri, Eğitim harcamaları, Refah Endeksi, Panel-Var