INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

HASAN BEY ZERDABİ VE AZERBAYCAN’DA MATBUAT
(HASAN BEY ZERDABİ AND İN AZERBAİJAN PRESS )

Author : Zühre Nur PEHLİVAN    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 35
Page : 958-970
    


Summary

Rus baskısı ve asimile politikalarının, hem Azerbaycan halkı açısından hem de matbuat açısından önemli sonuçları vardır. Söz konusu faaliyetler sonucu haklılıklarını duyurmaya ve toplumu bilinçlendirmeye çalışan aydınlar, milli bilinci oluşturmak için çaba sarf etmişlerdir. İlk Türkçe gazete ile Azerbaycan’da matbuatın temellerini atan Hasan Bey Zerdabi, dilde sadeleşme ve millileşme sürecine katkıda bulunan en önemli isimlerden biridir. Bu çalışma Hasan Bey Zerdabi’nin Rus baskısına rağmen Türkçe neşriyat çıkarmak için verdiği mücadeleyi ele almaktadır. Ayrıca çıkardığı Ekinci gazetesinin halkı bilinçlendirmede üstlendiği rol, Zerdabi geleneğini sürdüren aydınlar ve onların yayınları değerlendirilecektir.Keywords
Hasan Bey Zerdabi, Zerdabi Geleneği, Milli Bilinç, Azerbaycan’da Gazetecilik.

Abstract

The results of Russian influence and assimilation policies over people of Azerbaijan are remarkably important. As a result of these activities highbrows who try to justify their rightful states, put so much effort in generating national consciousness. Hasan Bey Zerdabi, who laid foundations of press in Azerbaijan, is one of the most outstanding names that contributes during nationalizing and simplifying progress of their language. This article is about Hasan Bey Zerdabi’s perseverance in order to publish in Turkish in spite of Russian influence. In addition, in this article the role that Ekinci Newspaper played in order to raise awareness, the highbrows who pursue the Zerdabi customs and their publications will be evaluatedKeywords
Hasan Bey Zerdabi, Zerdabi Custom, National Consciousness, Newspaper in Azerbaijan