INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

GIDA GÜVENLİĞİ VE RİSK DEĞERLENDİRME: KÜRESEL VE ULUSAL BOYUT
(FOOD SAFETY AND RISK ASSESSMENT: GLOBAL AND NATIONAL STATUS )

Author : Can ATABEY  ; Ahmet KOLUMAN & Tolga KAHRAMAN  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 35
Page : 937-947
    


Summary

Gıda kontaminasyonuna neden olan bütün tehlikeler teorik olarak önlenebilir olsa da, bu tehlikelerin doğası, yapısı, “çiftlikten sofraya gıda güvenliği” kapsamında oluştuğu yerlerin bilinerek azaltılmasına yönelik tedbirlerin belirlenmesi, bilimsel yaklaşımlarla mücadele programlarının oluşturulması ve epidemiyolojik açıdan öneminin belirlenmesiyle azaltılabilecektir. Bu kapsamda, alınan tedbirler ile tüketiciye ulaştırılan güvenli gıdanın halk sağlığı üzerine olumlu etkisinin yanı sıra, gıda ticaretinde küresel açıdan bağlayıcı olan Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına uyum gösterilmesinin gerekliliği sağlanmış olacaktır. Türkiye, Avrupa Birliği (AB) aday ülkesi olarak Fasıl 12 kapsamında AB 178/2002 sayılı kanunu uyumlaştırarak 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem kanunu hayata geçirmiştir. Bu kanun içerisinde özel bir yer alan risk analizi konusu ile ilgili uygulamalar başlatılmıştır. Bu derleme içerisinde, konuyla ilgili genel tanımların yapılmasını takiben, Türkiye’de risk analizi ile ilgili yapılan kanuni düzenlemeler üzerine DTÖ, AB ve ulusal etkiler belirlenerek, uyumlaştırma ve uygulamada görülen farklılıklar değerlendirilecektirKeywords
Risk, Tehlike, Mevzuat, Uyumlaştırma, Gıda Güvenliği

Abstract

Although hazards born by food contaminants are on the paper accepted to be preventable, it should be underlined that the nature, structure, preventative measures taken against the occurrence during “farm to fork food safety”, application of scientific programs and epidemiological impact should be evaluated for decreasing these hazards. With this purpose the safety of the food will not only positively affect the public health, also will harmonize the global trade rules published by World Trade Organization (WTO). Turkey, as a candidate for European Union (EU), has harmonized EC 178/2002 and published a law numbered 5996 “Veterinary Services, Plant Health, Food and Feed”. This law helps to build the risk analyzes services in Turkey. This review focuses on risk analyzes with the influences of WTO, EU and national changes and it evaluates the harmonization and differences in applicationKeywords
Risk, Hazard, Legislation, Harmonization, Food Safety