INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

HANE HALKI TASARRUFLARININ BİREYSEL YATIRIMLARA DÖNÜŞTÜRÜLMESİNDE ETKİLİ OLAN SOSYO-EKONOMİK FAKTÖRLER
(SOCIO-ECONOMIC FACTORS AFFECTING THE REPLACEMENT OF THE HOUSEHOLD SAVINGS TO INDIVIDUAL INVESTMENTS )

Author : Erdem BAĞCI  & Adnan DEDE  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 36
Page : 971-983
    


Summary

Bu çalışmada, hane halkı tasarruflarının bireysel yatırımlara dönüştürülmesinde etkili olan sosyo-ekonomik faktörler incelenmiştir. Hane halkı tasarrufları, milli gelirin hesaplanmasıyla, hane halkının harcayabilecek gelirinden hane halkının tüketim harcamaları çıkartılarak bulunur. Bununla birlikte hane halkı tasarrufları, elde edilen gelirin hepsini tüketmek yerine bir bölümü ile çeşitli yatırımlara yöneldiğinde tasarruf etmenin yolunu seçmiştir. Böylece kamunun payından toplam tasarrufların çıkartılması veya toplamdaki özel kesimlerin tasarrufunun ayrıştırılması ile, hane halkı tasarrufuna ulaşılabilir. Bunun yanı sıra bireysel yatırımların finansmanlarını tasarruflar sağlandığından dolayı, ekonomik kalkınmanın tasarruf düzeyleri önemli olmuştur. Tasarruf sahiplerinin, tasarrufunu yatırım araçlarıyla sermaye piyasasının sistemine aktarırken; yüksek getiriler, güven duygusu ve likiditasyon isteklerine göre hareket ederler. Yalnız, tasarruf sahiplerinin sergilediği bu hareketleri kısıtlayan, diğer bir tanımla tasarruf sahipleri kararlarını aldıkları zaman bu aşamada etkilendikleri birtakım etkenler bulunmuştur. Tasarruf sahibinin yatırım kararına etki eden sosyo-ekonomik faktörleri; kişisel özellikler, finansal etkenler, çevresel faktörler, yasal faktörler ve kamusal tedbirler olarak sıralamak mümkündür. Bu farklılıklar yatırımcıların; bilgi, kültür, eğitim düzeyleri ve psikolojik yapılarının farklı olmasından kaynaklanabilmektedir. Dolayısıyla bu çalışmada; ilk olarak, bireysel yatırımcıların kişisel özellikleri olan; bireylerin yapacakları yatırımların risk alma düzeyleri, risk alma oranları ve yatırım süresi incelenecektir. Daha sonra, yatırım kararını yönlendiren finansal etkenlerden; tasarruf sahibinin sermayeyi koruması, sermayesinde bir değer artışı sağlaması ve sermayesinden tatminkâr bir gelir elde etme sebepleri incelenecektir. Son olarak da tasarruf sahibinin yatırım kararını yönlendiren çevresel etkenler ise, tasarruf sahibinin içinde bulunduğu kültürel durum, sosyal statüsü, referans grubu ve grup-aile ilişkisi gibi etkenler ele alınacaktır. Çalışma önerilerinin geliştirilmesi sonucunda, yatırımcıların karalarına etki eden faktörlerin incelenmesi hem yatırımcıları daha bilinçli karar vermelerine ışık tutabilecek hem de yatırım araçlarını piyasaya sunan kuruluşların daha fazla miktarda işlem hacmine ulaşmalarına neden olabilecektir.Keywords
Hanehalkı Tasarrufları, Bireysel Yatırımlar, Sosyo-Ekonomik Faktörler

Abstract

In this study, social economic factors which are effective in converting household savings into individual investments are examined. Household savings are calculated by calculating the national income and household consumption expenditures of households. However, household savings have chosen to save money when they turn to various investments instead of consuming all of the revenue they earn. In this way, household savings can be achieved by subtracting the total savings from the public's share or by separating the savings of the private sectors in total. The savings levels of economic development have been important because savings have been made on the financing of individual investments. When transferring the savings to the capital market system by means of investment tools; they act on the basis of high returns, confidence and liquidity requests. There are some factors that restrict these movements, which are shown by the savings owners, and which are influenced by the savings owners at the time when they made their decisions. These factors are examined as personal, financial, environmental, legal and public. Socio-economic factors affecting the investment decision of the savings owner; personal characteristics, financial factors, environmental factors, legal factors and public measures can be listed as. These differences are made by investors; knowledge, culture, education levels and psychological structures may be different. Therefore, in this study; first, the individual characteristics of individual investors; risk taking levels, risk-taking rates and investment period of individuals will be examined. Then, the financial factors that direct the investment decision; to protect the capital, to provide a value increase in its capital and to obtain a satisfactory income from its capital. Finally, the environmental factors leading the investor's investment decision will be discussed such factors as the cultural situation, social status , reference group and group-family relationship of the savings owner. As a result of the development of the study proposals, the examination of the factors affecting the investors' decisions can shed light on the more informed decision of the investors and the organizations that offer the investment instruments to the market can reach more transaction volume.Keywords
Household Savings, Individual Investments, Socio-Economic Factors