INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

KURUMSAL E-ÖĞRENMEDE ÖRGÜTSEL ENGELLER: BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR DURUM ÇALIŞMASI
(ORGANIZATIONAL BARRIERS IN CORPORATE E-LEARNING: A SITUATION STUDY IN THE BANKING SECTOR )

Author : Hasan TUTAR  & Selçuk NAM  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 36
Page : 993-1005
    


Summary

Bu çalışmanın temel amacı, bankacılık sektöründe kurumsal e-öğrenme sürecinin başarısını etkileyen örgütsel e-öğrenme engellerinin neler olduğu ve bunların nasıl önlenebileceğini belirlemektir. Çalışmanın kapsamı, Türkiye’ de katılım bankacılığı sektöründe en fazla istihdama sahip (%38) Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. ile sınırlandırılmıştır. Araştırmanın örneklemi, kritik durum örneklemesi kullanılarak seçilmiş 8 birim yöneticisinden oluşmaktadır. Araştırmada nitel bir bilimsel araştırma yöntemi tercih edilmekle birlikte araştırma stratejisi bütüncül tek durum çalışması olarak belirlenmiştir. Araştırma verileri yöneticilerle gerçekleştirilen mülakatlar ve vaka analizlerinin gerçekleştiği odak grup çalışmasındaki gözlemlerle birlikte e-öğrenme platformu kayıtları, e-öğrenme içerikleri ve eğitim ve geliştirme departmanı yetkilileri ile yapılan görüşmelerden elde edilmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre kurumsal e-öğrenme sürecinde ortam sürekliliği ve devamlılık boyutunun en önemli başarı faktörü olduğu görülmüştür. E-öğrenme sürecinde olası engellerin ortaya çıkmasının önüne geçilmesinde odaklanılması gereken kurumsal faktörlerin; kurumsal iletişim ve destek, adaptasyon, üst yönetimin tavrı, çalışma arkadaşlarının etkisi ve eğitim politikası boyutları olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanında kurumsal faktörler içinde ortam sürekliliği ve devamlılığı boyutuyla en yoğun ilişkinin kurumsal iletişim ve destek boyutu arasında gerçekleştiği görülmüştür. Kurumsal iletişim ve destek boyutuyla ilişkili olarak e-öğrenme sürecinde hedef kitlenin belirlenmesi, e-öğrenmenin kurumsal adaptasyonu, e-öğrenme kültürünün tesisi ve e-öğrenme sürecindeki destek politikaları e-öğrenmenin başarısında öne çıkan boyutlardır. Kurumsal düzeyde gerçekleştirilecek e-öğrenme sürecinde eğitimlerden önce, eğitimler esnasında ve eğitimlerden sonra devam eden güçlü kurumsal iletişim ve desteğin ön plana çıktığı görülmektedir.Keywords
Kurumsal e-öğrenme, e-öğrenmenin başarısı, e-öğrenme engelleri

Abstract

The aim of this study is to determine the organizational e-learning barriers that affect the success of the corporate e-learning process in the banking sector and how to prevent them. The scope of the study, Turkey's participation banking sector with the highest employment (38%) Kuveyt Turk Participation Bank Inc. is restricted to. The sample of the research consists of 8 unit managers selected using critical status sampling. Although a qualitative scientific research method is preferred in the research, the research strategy is determined as a single case study. Survey data were obtained from interviews with administrators and interviews with e-learning platform registrations, e-learning contents and interviews with officials from the training and development department along with observations in the focus group study in which case analyzes took place. The data were analyzed using the content analysis method. According to the results of the analysis, it was found that the continuity and continuity of the environment was the most important success factor in the institutional e-learning process. The institutional factors that need to be focused on in order to prevent possible obstacles in the e-learning process; corporate communication and support, adaptation, the attitude of senior management, the impact of colleagues and educational policy dimensions were determined. In addition, it has been observed that the most intense relation between the institutional continuity and continuity dimension within the institutional factors is realized between the institutional communication and support dimension. Identifying the target audience in the e-learning process in relation to the institutional communication and support dimension, the institutional adaptation of e-learning, the establishment of the e-learning culture and the support policies in the e-learning process are the prominent dimensions of e-learning success. In the e-learning process at the institutional level, strong institutional communication and support continue before the training, during and after the training.Keywords
Corporate e-learning, e-learning success, e-learning barriers