INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYE İLE TÜKENMİŞLİK ARASINDAKİ İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ: ÜRETİM SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA
(INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN POSITIVE PSYCHOLOGICAL CAPITAL AND DEPLOYMENT: A RESEARCH IN THE PRODUCTION SECTOR )

Author : Menderes KANDEMİR    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 36
Page : 1132-1149
    


Summary

Psikolojik sermaye bireylerde oluşan olumsuzluklara ve zayıf yanlara odaklanmaktan ziyade, bireyin olumlu özelliklerini ön plana çıkartarak inceleyen bir kavramdır. Tükenmişlik ise iş hayatını sürekli tehdit eden, bireyi olumsuz etkileyen aşırı iş yükü, stres, aşırı yorgunluk ve yönetim sorunlarından kaynaklanan önemli bir zihinsel ve fiziksel çöküş halidir. Bu çalışmayla, işletmelerin sahip oldukları yenilenebilen, geliştirilebilen, ölçülebilen ve yönetilebilen rakiplerine karşı rekabetçi kaynağı olan bireyin pozitif psikolojik sermayesinin önemini ortaya koymak ve aynı zamanda işletmelerde çalışan beyaz yakalıların pozitif psikolojik sermaye bileşenleri ile tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkinin ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. Araştırmanın amacı doğrultusunda Ankara, Balıkesir, Eskişehir, Bursa ve Kütahya illerinde faaliyet gösteren bir Kamu işletmesinde çalışan toplam 331 beyaz yakalı çalışandan kolayda örnekleme yöntemiyle veri toplanmıştır. Anket sonuçları yapısal eşitlik modeliyle analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. Yapılan analizler sonucunda, Psikolojik sermaye ile tükenmişlik arasında negatif yönlü zayıf bir ilişki tespit edilmiştir.Keywords
Pozitif Psikolojik Sermaye, Tükenmişlik

Abstract

Psychological capital is a concept that examines the positive characteristics of the individual, rather than focusing on the negativities and weaknesses of individuals. Burnout is an important mental and physical collapse caused by excessive workload, stress, extreme fatigue and management problems which threaten the business life continuously. With this study, it is aimed to reveal the importance of positive psychological capital of the individuals who have a competitive resource against the competitors which can be renewed, developed, measured and managed and the relationship between the positive psychological capital components and the burnout levels of the white clans working in the enterprises. For the purpose of this study, 331 white-collar employees working in a public enterprise operating in Ankara, Balıkesir, Eskişehir, Bursa and Kütahya provinces were collected with easy sampling method. Survey results were analyzed and interpreted with structural equation model. As a result of the analyzes, a weak negative relationship was found between psychological capital and burnout.Keywords
Positive Psychological Capital, Burnout