INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

PERSONEL SİSTEMİNİN İŞLETME ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASINDAKİ ROLÜ VE ÖNEMİ
(THE ROLE AND IMPORTANCE OF THE PERSONNEL SYSTEM IN ENHANCED BUSINESS EFFICIENCY )

Author : Resul KAYA    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 36
Page : 1150-1167
    


Summary

İnsanların işletme için nedenli önemli olduğunun anlaşılması personel yönetimin de önemini arttırmıştır. İşletmelerin olmazsa olmazı haline gelen insan faktörü işletmenin etkinliğinin ve verimliliğinin artmasında kilit rol oynamaktadır. İşletmelerin büyümesi sonucunda denetim ihtiyacı doğmuş, bu da otoritenin merkezileşmesine yol açmıştır. Merkezileşme ise koordinasyon ve iletişim zorlukları meydana getirmiş bu da yönetim ile uygulayanlar arasında bilgi kopukluğuna ve yabancılaşmaya neden olmuştur. Bu da personel yönetiminin önemini arttırmış ve personel ihtiyacını meydana getirmiştir.
Oluşturulan personel potansiyelinin yönetim sistemlerinin kurulması, performans yönetim sisteminin işletme etkinliğinin arttırılmasında çok önemli rol oynamaktadır. Performans planlama ve performansın yararlarının neler olduğuna modern şartlarda oluşturulan personel sisteminin problemlerine ve nasıl giderileceğinin belirlenmesi gerekmektedir. İnsan kaynaklarına yatırım yapıldığında işletmelerin zaman, emek, bütçe ve enerjiye değeceği bir gerçektir. Bilgiye dayalı bir hizmet işinde etkin insan kaynakları yönetimi uzun dönemde farklı ve uzun sürecek rekabet avantajı meydana getirmekte tek gerçek dayanak olacaktır.
İşletmenin etkinliğinin, verimliliğinin ve saygınlığının arttırılabilmesi için öncelikle güçlü, sistemli ve uyumlu çalışan bir personel sisteminin oluşturulması gerekmektedir. Oluşturulan personel sisteminin desteklenmesi, geliştirilmesi ve problemlerinin tespit edilerek bu problemlerinden arındırılması gerekir. Aynı özelliklere ve kuruluş şartlarına sahip iki işletmeden biri, birkaç yıl sonra dev gibi büyürken, diğeri aynı süre içinde yok olup gidebilir. Bunun temelinde yatan asıl problemin yönetim olduğu bir gerçektir. Yönetim; planlama işlevi ile başlayan denetim işlevi ile son bulan ve tekrar planlama ile devam eden bir süreçtir.Keywords
Personel Yönetimi, Performans Yönetimi, İnsan Kaynakları, Planlama, Verimlilik

Abstract

Understanding of people are how important for the enterprise, has also increased the importance of personnel management. The human factor, which has become a must for enterprises, plays a key role in increase of the effectiveness and efficiency of the enterprise. As a result of the growth of the enterprises, the need for supervision has arisen and this has led to the centralization of the authority. As for the centralization has resulted in coordination and communication difficulties, and this has led to the loss of information and alienation between the administration and the implementers. This also has increased the importance of personnel management and created the need for personnel system.

Establishment of management systems for the created personnel potential, plays a very important role in increasing the effectiveness of performance management system and the enterprise. It is required to determine the benefits of performance planning and performance management system, and what are the problems related to the personnel system created in modern conditions and how to solve them. It is a fact that it is worth to time, labor, budget and energy, which the enterprises will spend, when investment is made in human resources. In a knowledge-based service business, the effective human resources management will be the only real basis creating a distinctive competitive advantage that will last long.

In order to be able to increase the effectiveness, efficiency and prestige of the enterprise, first of all it is required to create a strong, systematic and harmonious working system. And then this created personnel system is required to be supported, developed and its problems are required to be identified and be freed from these problems. While one of the two enterprises having the same features and establishment conditions can grow as a giant after a few years, the other may disappear within the same period. It is a fact that the real underlying problem is the management. Management is a process, which starts with the planning function, ends with the control function, and continues with the re-planning.Keywords
Personnel Management, Performance Management, Human Resources, Planning, Efficiency.