INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ÖRGÜT ÇALIŞMALARI VE ROMAN SANATI
(ORGANIZATIONAL STUDIES AND THE ART OF NOVEL )

Author : Umut DAĞISTAN    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 36
Page : 1168-1177
    


Summary

Tarihsel olarak değerlendirildiğinde disiplinler arası çalışmalarda kurgu eserlerin kullanılması ve kabul edilmesi görece yeni bir gelişmedir. Buna rağmen sayıları giderek artan bir şekilde edebiyatın, sanat ve sanatçının sosyal bilimlerle bağıntılı olduğunu gösteren çalışmalar ve makaleler yayınlanmıştır. Örgütlerin rasyonel, teknik ve kalıplaşmış bir olgudan ziyade yaşayan bir organizma olduğunun kabulüyle birlikte bu alanda çalışan araştırmacılar daha farklı kaynaklardan beslenerek yazına katkı sunmaya başlamışlardır. Bilimsel bilgi ile anlatı kaynaklı bilgi arasındaki geleneksel olarak var olan ayrım son yıllarda ortadan kalkmaya başlamış ve örgüt yazını, anlatıları daha çok kullanır olmuştur. Kurgu eserler özellikle de roman her dönemde edebi türler arasında en çok ilgi çekeni olmuştur. Esnek ve dinamik yapısı, öyküleme çeşitliliği ve kendine has anlatım biçimi yüzünden geniş kitlelerce tercih edilmiştir. Sosyal bilimlerde ve örgüt yazınında romanın bu özelliklerinden faydalanılmasının alana zenginlik katacağı fikri bu çalışmanın temel motivasyon kaynağıdır.Keywords
Örgüt çalışmaları, kurgu eserler, roman sanatı, sosyal bilimler

Abstract

When considered historically, the use and acceptance of fiction works in interdisciplinary studies is a relatively new development. Nevertheless, more and more studies and articles have been published showing that literature, art and artist are related to social sciences. With the assumption that organizations are a living organism rather than a rational, technical and stereotyped phenomenon, researchers working in this field have started to contribute to the literature by feeding from different sources. The traditional distinction between scientific knowledge and narrative knowledge has begun to disappear in recent years, and the organization has used narratives more often. Fiction works, especially novel, has been the most interesting among the literary genres in every period. Due to its flexible and dynamic structure, its narrative diversity and its unique style of expression, it has been widely preferred. The idea that benefiting from these features of the novel in social sciences and organization literature will add prosperity to the field is the main motivation source of this study.Keywords
Organizational studies, Fiction works, The art of novel, Social sciences