INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

TURİSTİK ÜRÜN ÇEŞİTLENDİRMESİ KAPSAMINDA TEMA PARKLAR: KONYA ÖRNEĞİ
(THEME PARKS WITHIN THE SCOPE OF TOURISTIC PRODUCT DIVERSIFICATION: EXAMPLE OF KONYA )

Author : Ahmet BÜYÜKŞALVARCI  ; Sercan ARAS & Emel ÇINARLI  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 36
Page : 1198-1210
    


Summary

Turistik ürün çeşitlendirmesi; turizmde değişen talep yapısı ve giderek artan rekabet ortamında, günümüz turizm işletmeleri ve destinasyonları için kaçınılmaz bir hal almıştır. Turistik ürün çeşitlendirmesi ve sezonun tüm yıla yayılması noktasında öne çıkan tema parklar, turizmin önemli bir öğesi olarak tüm dünyada ve Türkiye’de giderek yaygınlaşmaktadır. Tema parklar; turistlerin, herhangi bir şehri ziyaret etmelerini sağlayan ana motivasyon kaynaklarından biridir ve bulundukları turizm destinasyonuna göz ardı edilemez bir rekabet avantajı sağlamaktadır. Yapılan yüksek yatırımlar, ziyaretçi sayıları ve elde edilen gelirler göz önüne alındığında, tema park sektörünün oldukça önemli bir hal aldığı görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, Konya ilindeki mevcut tema parkları değerlendirmek ve sektörün dünyadaki ve Türkiye’deki gelişimi göz önüne alınarak çeşitli öneriler geliştirmektir.Keywords
Tema parklar, Turistik ürün çeşitlendirmesi, Konya

Abstract

Touristic product diversification has become inevitable for today’s tourism enterprises and destinations with the changing demand structure and increasingly competitive environment in tourism. Theme parks, prominent in connection with touristic product diversification and extension of the season to the whole year, are becoming increasingly common all over the world and in Turkey as an important element of tourism. Theme parks are one of the main motivation sources for tourists to visit any city and provide a competitive advantage that can not be ignored for the tourism destination in which they are situated. Considering the high investments, the number of visitors and the revenues obtained, it is seen that the theme park sector has become quite important. The aim of this study is to evaluate the existing theme parks in province of Konya and bring forward various proposals taking into consideration the development of the sector in the world and Turkey.Keywords
Theme parks, Touristic product diversification, Konya