INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

EĞİTİMDE DİJİTALLEŞME FAALİYETLERİ VE EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN SÜRECE UYUMUNA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA
(DIGITALIZATION ACTIVITIES IN EDUCATION AND AN INVESTIGATION ON EDUCATIONAL MANAGERS’ CONSISTENCY TO THE PROCESS )

Author : Somayyeh RADMARD  & Özge Zeynep ATİK  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 37
Page : 1343-1361
    


Summary

İnsan hayatının her anının aktif bir şekilde sayısal unsurların bir parçası haline geldiği ve bu vesileyle insanların teknolojinin getirileri ile iç içe yaşıyor olduğu bir dönemde, dijitalleşme giderek daha vazgeçilmez bir unsur olarak ortaya çıkmaktadır. Eğitimin dijitalleşmesi birçok açıdan olumlu şekilde değerlendirilebilecekse de ortaya çıkan tabloda, eğitimi alacak ve eğitimi sunacak tarafların dijital unsurlarla ve araç-gereçlerle olan etkileşiminin çok yoğun olması gerekmektedir. Araştırmada, dijitalleşmenin insan hayatındaki yeri temelinde, dijitalleşmenin eğitimdeki konumu incelenmektedir. Bu nedenle araştırma, dijitalleşme ve eğitimde dijitalleşme olarak iki farklı kavram çerçevesinde incelenmiştir. Çalışmada İstanbul’da yaşayan, eğitim sektöründe yer alan ve lise seviyesindeki okullarda çalışan eğitimciler üzerinde bir anket çalışması uygulanmıştır. Ankete 152 kişi katılmıştır. Anket çalışması 5’li likert sistemiyle hazırlanmış ve iki kısımdan oluşturulmuştur. Anket formunun birinci bölümünde bir takım demografik özelliklerden (yaş, cinsiyet, eğitim durumu, çalışma yılı, görevi) oluşan bölüm bulunmaktadır. İkinci bölümünde ise 23 soru adedinden ve tek boyuttan oluşan dijitalleşme faaliyetlerine uyum ölçeği bulunmaktadırKeywords
Dijitalleşme, Eğitim, Faaliyet, Uyum, Yönetici

Abstract

At a time when every moment of human life is actively becoming a part of the digital elements and people are intertwined with the returns of technology, digitalization is becoming increasingly indispensable. While the digitalization of education can be evaluated in many ways in a positive way, it should be seen that the interaction of the parties who will receive education and education will be very intense with digital elements and tools. In this research, the position of digitalization in education is examined on the basis of the place of digitalization in human life. the research is examined into two different concepts as digitalization and digitalization in education. In the last part of the study, there is a questionnaire study conducted on the educators working in high schools. 152 people participated in the survey. The questionnaire was prepared with 5-point Likert system and consisted of two parts. In the first part of the questionnaire, there are some demographic features (age, gender, educational status, working year, occupation). In the second part, there is a scale of adaptation to digitization activities consisting of 23 questions and one sizeKeywords
Digitalization, Education, Activities, Consistency Manager