INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

İSLAM HUKUKUNA GÖRE BOŞANMA SONRASI NAFAKA VE MANEVİ TAZMİNAT
(ALIMONY AND SOLATIUM AFTER THE DIVORCEMENT IN TERMS OF ISLAMIC LAW )

Author : Ayşegül ATA    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 37
Page : 1292-1307
    


Summary

Boşanma, nesep veya evlilikle bir araya gelmiş, anne-baba ve çocuklardan oluşan aile kurumunun sona ermesiyle gerçekleşir. Erkek ve kadının birbirlerine karşı beslediği duygu, arzu ve hisler Sünnetullah gereği olup, fıtrata uygun olarak bu duyguların tatmin edilmesi sünnete uygun olarak evlenmeleri emredilmiş ve meyiller yasaklanmıştır. Gayesi, iyi nesillerin yetişeceği huzurlu bir aile kurmak olan evlilik kurumu hastalık, geçimsizlik, münaferet, eşlerin birbirine muhabbet duymaması, anlaşamama gibi eşlerden kaynaklanan engeller evliliğin asıl gayesinden uzaklaşıp ihtiyaç ve zaruri hallerde evliliğin sonlanmasına neden olur. Bu izin doğrultusunda evliliğe, erkek tarafından doğrudan veya talak hakkını elinde tutan kadın tarafından, hakim veya hakem kararıyla da son verilebilir. İslam dini hükümlerine baktığımızda insan fıtratında var olan gerçekler dikkate alınmıştır. Yarattığı insanı en iyi tanıyan Allah, çekilmez hale gelen bu kurumun sonlanmasına müsaade etmiş, '' Talak iki keredir. Sonra ya iyilikle geçinmek ya da güzellikle ayrılmak gerekir.(Bakara suresi,2/229). '' Ey Peygamber! Kadınları boşayacağınızda iddetleri vaktinde boşayın, iddeti de sayın.'' (Talak, 65/1). Hz. Peygamber de ''Allah nezdinde helalin en sevimsiz olanı boşamadır.'' buyurmuştur(Ebu Davud,Talak.3)Keywords
Boşanma, Manevi Tazminat, Mehir, Nafaka, Mut’a.

Abstract

Divorcement happens when a family – consisting of mother, father and children – that has come together with marriage or lineage ends. Desires, emotions and feelings that woman and man have for each other are by virtue of Sunnatullah , and satisfying these feelings- conformed with disposition- and marriage in accordance with Sunna are commanded; but adultery is forbidden. Hinderences like illness, dissension, antagonism, couples of no more feelings for each other, discordance stemming from couples cause to move away from the main aim of marriage whose purpose is to start a family to raise favorable generation, and therefore, they cause to marital breakdown in mandatory and necessary situations.With permission of this, marital breakdown can also be done, directly by the man or the woman who has the right of talaq(divorce), with the judgement call or negotiant. When we look at the Islamic decretals, the truths which man has in his disposition have been borne in mind. Allah –best knowing the human which was created- permits the termination of this foundation that has become unbearable. ‘’A divorce is only permissible twice: after that, the parties should either hold together on equitable terms, or separate with kindness.’’ (Al-Baqara-The Cow- 2/229) ‘’O Prophet! When ye do divorce women, divorce them at their prescribed periods, and count (accurately).’’ (At-Talaq - The Divorce - 61/1) The Prophet (pbuh) said: ‘’ Of all the lawful acts, the most detestable to Allah is divorce.’’ (Abu Dawud, Divorce, 3)Keywords
Divorcement, Solatium, Mehr, Alimony, Mut’a Marriage