INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ENGELLİ ÇOCUĞA SAHİP EBEVEYNLERİN DUYGU KONTROL DURUMLARI
(THE CHECK THE STATUS OF EMOTION OF PARENTS OF DISABLED CHILDREN )

Author : Abdullah Nuri DİCLE    
Type :
Printing Year : 2017
Number : 12
Page : 806-818
1123    1034


Summary

Araştırmanın amacı, engelli çocuğa sahip ebeveynlerin duygu kontrol durumlarını (öfke, kaygı ve mutsuzluk düzeyleri) çocuğa ait yaş, cinsiyet, engel türü ile ebeveynlere ait anne ya da baba olma ve herhangi bir psikolojik yardım alma değişkenlerine göre incelemektir. Araştırmanın evrenini Ordu ilinde ikamet eden engelli çocuğa sahip ebeveynler, örneklemini ise Ordu ilinde ikamet eden, çocukları özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine veya otistik çocuklar eğitim merkezine devam eden random örnekleme yöntemiyle seçilmiş 386 engelli (zihinsel engelli ve otistik) çocuğa sahip ebeveyn oluşturmuştur. Araştırmanın bağımlı değişkenleri olan ebeveynlerin duygu kontrol durumlarını belirlemek amacıyla Watson ve Greer tarafından 1983 yılında geliştirilerek Okyayüz tarafından 1993 yılında Türkçeye uyarlama çalışması yapılan “Courtauld Duygu Kontrol Ölçeği (CDKÖ)” kullanılmıştır. Araştırmada bağımsız değişkenler olarak ele alınan çocuğa ait yaş, cinsiyet, engel türü ile ebeveynlere ait anne ya da baba olma ve herhangi bir psikolojik yardım alma durumu gibi değişkenler hakkındaki bilgilerin toplanması için araştırmacı tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Veriler SPSS 19.0 paket programı ile analiz edilmiştir. İstatistiksel analizlere göre, engelli çocuğa sahip ebeveynlerin duygu kontrol durumu, öfke, kaygı ve mutsuzluk düzeylerinin çocuğa ait yaşa, cinsiyete, engel türüne ve anne ya da baba olma durumuna göre anlamlı bir farklılık oluşturmadığı, herhangi bir psikolojik yardım alan ebeveynlerin duygu kontrol durumunun, öfke, kaygı ve mutsuzluk düzeylerinin herhangi bir psikolojik yardım almayan ebeveynlere göre anlamlı düzeyde düşük olduğu, anne ve babaların duygu kontrol durumu, öfke, kaygı, mutsuzluk durumlarının psikolojik yardım değişkenini kestirdiği, babalarda annelerden farklı olarak mutsuzluk boyutunun psikolojik yardım değişkenin ardından yaş değişkeninin de kestirdiği sonucuna ulaşılmıştır. Bulgular literatür ışığında tartışılmıştır. Sonuca göre şu öneriler getirilebilir: Engelli çocuğa sahip ebeveynlere verilecek danışma hizmetleri yaygınlaştırılabilir. Engelli çocuğa sahip ebeveynlerin duygu kontrol durumunu, öfke, kaygı ve mutsuzluk düzeylerini düşürecek eğitim programlarının düzenlenmesi sağlanılabilir. Farklı engel türünde çocuğa sahip ailelerle ve daha büyük bir örneklemle çalışılabilir.Keywords
Duygu Kontrol Durumu, Öfke, Kaygı, Mutsuzluk, Engelli Çocuğa Sahip Ebeveynler

Abstract

The purpose of this study, parents of children with disabilities check the status of emotion (anger, anxiety and unhappiness levels) in the child's age, gender, type of disability and the parents of the mother or father to examine variables such as the status of any receiving psychological assistance. The study was carried out on the parents of the mental disabled children attending in Special Education and Rehabilitation Center and Autistic Children Training Center in Ordu. The sample of the study consists of 386 parents from each of mentally disabled and autistic children. The parents included in the population were given Family Information Form as well as Courtauld Emotional Control Scale and asked for then to complete these forms. Greer Watson and the Courtauld Emotional Control Scale, developed in 1983. In 1993, Turkish adapted Courtauld Emotional Control Scale by Okyayuz. Whether the scores the population took are differentiated in terms of various variables or not was found by using SPSS 19.0, statistical package program. Two-way analysis of variance, stepwise multiple regression analysis, Pearson's correlation coefficient and Tukey test techniques have been used in analyzing the data. As a result of statistical analysis: There were no significant differences in check the status of emotion (anger, anxiety and unhappiness levels) according to gender of children, age of children, type of disability of children, the state of being mother or father. Psychological assistance support the parents "control states of emotion (anger, anxiety and unhappiness levels)" significantly lower than the others. The research results discussed in the light of literature and some suggestions have been made. Following recommendations can be based on the results obtained: Counseling for parents of children with disabilities will be expanded. Parents of children with disabilities "check the status of emotion (anger, anxiety and unhappiness levels)," reduce the educational programs can be arranged. Can be used with parents of children with a different type of disability.A larger sample group can be used.Keywords
Check the Status of Emotion, Anger, Anxiety, Unhappiness, Parents of Children with Disability