INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA İNTERNET BAĞIMLILIĞINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF FACTORS AFFECTING INTERNET ADDICTION IN HEALTHCARE WORKERS BY LOGISTIC REGRESSION )

Author : Erkut BOLAT  ; Özkan AYVAZ & Eray YURTSEVEN  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 37
Page : 1370-1375
    


Summary

Bu çalışmada sağlık çalışanlarında internet bağımlılığının değerlendirilmesi ve bazı faktörlerin internet bağımlılığına etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmaya İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde çalışmakta olan 324 kişi dahil edilmiştir. Katılımcıların 122 si(%37.7) erkek ve 202 si (%63.3) si kadındır. Çalışma anket çalışması şeklinde yürütülmüş olup katılımcılara, demografik özellikler, internet kullanımı ve Young’ın İnternet Bağımlılığı Testi (İBT) sorulmuştur. Lojistik regresyon analizi sonucunda modelde yaş, öğrenim seviyesi, interneti oyun amaçlı kullanma, interneti bilgi amaçlı kullanma ve İBT skoru anlamlı bulunmuştur (p<0.005). İnternet bağımlısı olan kişilerde (İBT) skoru yüksek görülmektedir. Yaş arttıkça internet bağımlılığı azalmaktadır. Özellikle interneti oyun amaçlı kullanma internet bağımlılığında etkili olduğu bulunmuştur.Keywords
Anahtar Kelimeler: internet bağımlılığı, lojistik regresyon, Young’ın İnternet Bağımlılığı Testi

Abstract

The aim of this study was to evaluate the internet addiction in health care workers and to investigate the effects of some factors on internet addiction. 324 people who are working in Istanbul University Faculty of Medical Hospital were included in the study. 122 (37.7%) of the participants were male and 202 (63.3%) were female. The study was conducted in the form of a survey and participants were asked about demographic characteristics, internet use and Young's Internet Addiction Test (IAT). As a result of logistic regression analysis, age, education level, use of internet for game, use of internet for information and (IAT) score were found significant in the model (p<0.005). IAT score is high in people with internet addiction. Internet addiction decreases with age. In particular, using the internet for gaming was found to be effective in internet addiction.Keywords
Keywords: internet addiction, logistic regression, Young’s Internet Addiction Test