INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ÖRGÜTLERDE YENİ TEKNOLOJİ KULLANIMININ ÇALIŞANLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ’NDE ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) ÜZERİNE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA
(THE EFFECT OF THE USE OF NEW TECHNOLOGY ON THE EMPLOYEES IN ORGANIZATIONS: AN EMPIRICAL RESEARCH ON THE ELECTRONIC DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM (EDMS) AT GİRESUN UNIVERSITY )

Author : Cevdet ÖZMEN  & Yahya GÜNAY  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 38
Page : 1505-1517
    


Summary

Yaşamın daha kaliteli, nitelikli ve konforlu sürdürülebilmesi için kullanılmakta olan teknoloji, modern zamanlarda geçmişe oranla daha karmaşık hale gelmesine rağmen daha çok kullanılır olmuştur. Özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar için zamanın akışına ayak uydurabilmek adına neredeyse artık zorunlu bir araç haline gelmiş olan teknoloji, bilinçli ve dikkatli kullanıldığında yaşamımıza sayısız katkılar sunabilmekte, tersi durumda ise ayak bağı olabilmektedir. Teknolojinin, yaşama olan pozitif katkılarını artırabilmek için bu konuda da çeşitli bilgi ve becerilere ihtiyaç duyulmaktadır. Diğer alanlarda olduğu gibi bu alanda da yeterli donanıma ve eğitime ihtiyaç vardır. Teknoloji okuryazarlığı ise burada belirleyici ana unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Yeterince donanıma ve bilgiye sahip olmayan kullanıcı (iş gören) bu yoğun trafikte iş yükünü hafifletmek yerine “teknostres”e maruz kalarak strese girebilmektedir. Teknoloji okuryazarlığı zayıf olan bireylerde teknostres’e maruz kalma oranının yüksek olabileceği savıyla yapılan bu çalışmada, Giresun Üniversitesinde henüz kullanıma girmiş olan Elektronik Belge Yönetim Sistemi’nin (EBYS) Üniversite çalışanları (akademik ve idari personel) üzerinde teknoloji okuryazarlığına bağlı olarak ne yönde ve ne oranda bir teknostres etkisi yarattığı araştırılmıştır. Araştırma sonucunda teknoloji okuryazarlığının teknostresi anlamlı ve pozitif yönde etkilediği bulguları elde edilmiştir.Keywords
Yeni Teknolojiler, Teknoloji Okuryazarlığı, Teknostres, Elektronik Belge Yönetim Sistemi.

Abstract

The technology used to maintain the quality, eligibility and comfort of life has been used more and more in modern times, although it has become more complicated compared to the past. The technology, which has become almost an obligatory tool to keep pace with the flow of time, especially for those living in big cities, can offer innumerable contributions to life when used consciously and carefully, and in the opposite case it can be a excess baggage. In order to increase the positive contribution of technology to life, a variety of knowledge and skills are needed in this regard. As in other areas, there is also a need for adequate equipment and training in this area. Technology literacy, however, emerges as the main determinant here. The technology user (employee) who does not have sufficient hardware and equipment can get stressed easily by being exposed to "technostress" instead of mitigating the workload in this heavy traffic. In this study, which is based on the argument that the technostress exposure may be high in individuals with poor technology literacy, it has been researched that if the Electronic Document Management System (EDMS) which has been used at Giresun University recently has a technostress effect on the University staff (academic and administrative staff) depending on their technology literacy. As a result of the research, it was found that technology literacy has a significant and positive effect on technostress.Keywords
New Technologies, Technology Literacy, Technostress, Electronic Document Management System.