INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

İRAN İSLAM CUMHURİYETİ’NİN YÖNETİM YAPISI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
(AN ASSESSMENT ON THE STRUCTURE OF GOVERNMENT OF ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN )

Author : Çiğdem AKMAN  & Gülseren ERGÜN  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 38
Page : 1627-1640
    


Summary

İran İslam Cumhuriyeti yönetim sistemi oldukça farklı bir yapılanmaya sahiptir. İran İslam hukuku tamamen kendine has bir mahiyet taşımakta ve hatta İslam Hukuku’nun Caferi inancına göre şekillenmektedir. Caferi inancına özgü imâmet anlayışına2 istinaden, anayasada çok geniş yetkilere sahip olan lider, Kur’an-ı Kerim’de yer alan her türlü durumlar dışında sınırsız yetkiye sahiptir. Kuvvetler ayrılığı ilkesinin uygulandığı anayasada lider, yasama, yürütme ve yargı erklerinin en yetkili kişisidir. İslam hukuk sisteminin karar alma yöntemi olan Şûra prensibi ile İran İslam Cumhuriyeti yönetimindeki pek çok kurum halk ya da halkın seçtiği temsilciler tarafından seçilmektedir. İran bu farklı yapılanması ile dünya ülkelerinden oldukça farklı bir konumdadır. Bu doğrultuda çalışmada, İran İslam Cumhuriyeti’nin yönetim yapısı üzerine bir değerlendirme yapılması amaçlanmıştır.Keywords
İran İslam Cumhuriyeti, Yönetim Yapısı, Merkezi Yönetim, Yerel Yönetimler

Abstract

The management system of the Islamic Republic of Iran has a very different structure. Iran’s Islamic law is completely unique and even shaped according to the belief of the Caferi of Islamic law. Because of the belief of the Caferi, theleader, who has very wide authority in the Constitution, has unlimited authority, except for all the circumstances in the Qur'an. In the Constitution in which the principle of separation of powers is applied, the leader is the most competent person of the legislative, executive and judicial powers. With the principle of Shura, which is the decision-making method of the Islamic legal system, is chosen by the people or by the representative selected by the people, including the leadership of many institutions that have a say in the administration of the Islamic Republic of Iran. Iran is in a very different position from the countries of the world with its different political structureKeywords
Islamic Republic Of Iran, Structure of Government, Central Government, Local Governments.