INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

MANZUM BİR HALK HİKÂYESİ: HAZÂ DÂSTÂN ANASINIÑ GÖZÜNİ ÇIKARAN (DİL İNCELEMESİ-METİN)
(A POETICAL FOLKTALE: HAZÂ DÂSTÂN ANASINIÑ GOZUNI CIKARAN (LINGUISTIC ANALYSIS-TEXT) )

Author : Alper BAHTİYAROĞLU    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 38
Page : 1656-1674
    


Summary

Edebi metinlerin bir özelliği de ait oldukları toplumun kültür kodlarını farklı yöntemlerle okuyucuya/dinleyiciye aktarmaktır. Başka bir deyişle bir tür eğitim işlevi görerek didaktik bir misyon üstlenirler. Türklerin Müslüman olmalarıyla birlikte İslamî hayata uygun yaşama çabaları neticesinde edebî eserlerde dinî içerikli konular yoğun bir şekilde işlenmeye başlanmıştır. Bu konuların işlendiği en önemli türlerden biri de halkı eğitmek ve din bilincini yerleştirmek için yazılan manzum halk hikâyeleridir. Çalışmada bu tür bir manzum hikâye ele alınarak dil incelemesi yapılacaktır. Çalışmanın giriş kısmında halk hikâyeciliği ve manzum hikâyeler hakkında kısa bir bilgi verildikten sonra ele alınan hikâyenin konusu ve biçim özelliklerine yer verilecektir. Yapılacak olan dil incelemesinde ise sırasıyla ses bilgisi, şekil bilgisi ve söz varlığına değinilecektir. Çalışmanın sonunda ise incelemeye esas alınan manzum hikâye metni verilecektirKeywords
Anahtar Kelimeler: Manzum hikâye, destan, ses ve şekil bilgisi, söz varlığı.

Abstract

One special feature of literary texts is that they narrate the cultural codes of the society they belong to their readers/audiences. In other words, they undertake a didactical mission while performing an educational function. Following the conversion of the Turks to Islam, issues that have religious content start to be covered intensively in literary works as a result of endeavors to live up to the Islamic way of life. One of the most important genre that cover these issues is poetic folktales which are told to educate people and inculcate religious awareness. In this study, abovementioned type of narrative poetry will be analyzed from a linguistic perspective. In the introductory section, after a brief information on folktales and narrative poetry, subject matter of the narrative and its formal features will be covered. In the literary review; phonetic, morphologic characteristics and vocabulary of the text will be analyzed respectively. In the final section of the study, text of the narrative poetry which constitutes the basis of our analysis will be givenKeywords
Keywords: Narrative poetry, epic, phonetic and morphologic characteristics, vocabulary.